• 22 PAŹ 20

  Bałtyckie studia kulturowe realizują specjalistyczny, autorski, wyjątkowy program, ukierunkowany na różne aspekty dziedzictwa i przede wszystkim najnowsze zjawiska w kulturze państw nadbałtyckich. Dają możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności  niezbędnych do działania w sektorze kultury i turystyki oraz kompetencje niezbędne do działań animacyjnych oraz rozwijania indywidualnych zainteresowań.   W trakcie studiów wykorzystywane są także atuty Szczecina i województwa jako  miejsca kontaktów  międzykulturowych i nawiązywania różnych form współpracy miast i regionów położonych w basenie Morza Bałtyckiego.
  Zajęcia odbywają się w systemie popołudniowym.

  Nauczysz się:

  • wykorzystywać zdobytą wiedzę w pracy badawczej, oraz w instytucjach kultury i turystyki,
  • interpretować teksty przydatne w działalności popularyzatorsko-edukacyjnej,
  • wykorzystywać wiedzę i umiejętności do realizacji samodzielnych projektów w sektorze kultury,
  • poznawać i rozumieć mechanizmy kształtujące specyfikę literatury, kultury artystycznej i form spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań,
  • tworzyć i realizować projekty naukowe ukierunkowane na zjawiska i relacje kulturowe regionu nadbałtyckiego.

  Absolwenci są przygotowani do pracy jako organizatorzy, animatorzy w instytucjach kultury takich jak: galerie, teatry, kina, muzea, centra kultury, stowarzyszenia, redakcje, wydawnictwa, biblioteki, turystyka regionalna, jednostkach organizacyjnych współpracy makroregionalnej  oraz  samodzielnej realizacji projektów edukacyjno-artystycznych, popularyzatorskich oraz powiązanych z zagospodarowaniem czasu wolnego, kreowania ruchu hobbystycznego.

  Przykładowe przedmioty:

  Komparatystyka kulturowa i medialna, kultura i sztuka Pomorza, turystyka w regionie Morza
  Bałtyckiego, dramat i teatr skandynawski, muzea i galerie krajów nadbałtyckich i Skandynawii,
  skandynawska powieść kryminalna, do wyboru: lektorat języka szwedzkiego lub niemieckiego (od podstaw).

  Kontynuacja nauki: studia III stopnia.

  WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

  Forma studiów: stacjonarne

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:
  W = 0,5 O + 0,5 Ś,
  Gdzie:
  O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia,
  Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.


  Dodatkowe informacje:

  Zajęcia odbywają się w systemie popołudniowym. Bałtyckie studia kulturowe są projektem oryginalnym, jednocześnie ich program ukształtowany został także w wyniku wnikliwej analizy losów absolwentów oraz konsultacji prowadzonymi ze studentami kulturoznawstwa. Program wyróżnia się znaczącym miejscem w programie zagadnień z zakresu literatury współczesnej, komparatystyki, historii sztuki, sztuki współczesnej, teatru, filmu, kultury popularnej, problemów relacji międzykulturowych oraz translatoryki kulturowej. Wszystkie treści ukierunkowane są na zjawiska i procesy składające się na najnowsze, oryginalne tendencje i zjawiska w kulturze regionów nadbałtyckich (np. skandynawska powieść kryminalna), oraz wspólne dziedzictwo  i procesy powstałe w wyniku kontaktów międzykulturowych (np. ruchy rekonstrukcyjne). Wychodzimy z założenia, że podstawą sukcesu są ukierunkowana wiedza oraz  umiejętności obserwacji i rozumienia otaczającej rzeczywistości, stąd proponujemy zajęcia ukierunkowane na  interpretację, formułowanie problemów badawczych oraz współpracę w realizacji projektów.