• 22 PAŹ 20

  Studia na tym kierunku pozwalają na uzyskanie podstawowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do poznawania oraz rozumienia zjawisk kulturowych w dziejach człowieka: od epoki kamienia po czasy nowożytne. Studiujący zapoznaje się z metodami, koncepcjami i kierunkami badawczymi w archeologii oraz zyskuje kompetencje w zakresie źródłoznawstwa archeologicznego, muzealnictwa i ochrony zabytków, konserwacji i dokumentacji zabytków archeologicznych.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty:
  Słowianie nadbałtyccy, Normanowie i ich sąsiedzi we wczesnym średniowieczu, archeologia
  Europy Północnej w dobie Hanzy, laboratorium archeologiczne – kartografia i dane przestrzenne
  w archeologii, zarządzanie dziedzictwem archeologicznym w Unii Europejskiej.

  Nasi absolwenci pracują m.in.:
  • w muzeach i skansenach,
  • na uczelniach wyższych,
  • w prywatnych firmach archeologicznych,
  • w wojewódzkich urzędach ochrony zabytków,
  • w instytucjach samorządowych zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów II stopnia na kierunku Archeologia, mogą kontynuować kształcenie na: III stopniu studiów archeologicznych, studiach podyplomowych w zakresie ochrony i konserwacji dziedzictwa kulturowego, innych kierunkach studiów związanych z tematyką ochrony dziedzictwa kulturowego, historią sztuki, naukami społecznymi, naukami geograficznymi.

  WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

  Forma studiów: stacjonarne

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunkach: archeologia, historia, etnologia, etnografia, historia sztuki, geografia, geologia, turystyka, kulturoznawstwo.

  Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

  Na studia II stopnia w pierwszej kolejności przyjmowani będą absolwenci studiów I stopnia archeologii. Jeżeli przewidziany limit nie zostanie wypełniony, w dalszej kolejności przyjmowani będą absolwenci studiów co najmniej I stopnia z innych kierunków.


  Dodatkowe informacje:

  Student archeologii każdego roku studiów bierze udział w wykopaliskach organizowanych na obszarze całej Polski i w Europie.