• 22 PAŹ 20

  Absolwent studiów uzyskuje podstawową wiedzę z zakresu interdyscyplinarnych podstaw teorii i praktyki animacji kultury ugruntowanych w wybranych dyscyplinach i subdyscyplinach nauk humanistyczno-społecznych oraz metodyki animacji kultury realizowanej w różnych formach, środowiskach, grupach wiekowych, instytucjach i organizacjach w nawiązaniu do szeroko rozumianej działalności kulturalnej i innych sfer życia publicznego.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:

  • stosowania w praktyce działań animacyjnych w różnych formach, środowiskach, grupach wiekowych, instytucjach i organizacjach w zakresie kluczowych jej paradygmatów (animacji zabawy, dziedzictwa kulturowego, aktywności artystycznej, zmiany społecznej), z wykorzystaniem różnych dziedzin kultury, sztuki, edukacji oraz zarządzania projektami kulturalnymi,
  • krytycznej analizy zjawisk kulturowych,
  • diagnozowania potrzeb kulturalnych oraz organizacji,
  • promocji imprez i wydarzeń kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych.

  Przykładowe przedmioty: 
  emisja głosu, pedagogika zabawy, pedagogika społeczna, animacja społeczności lokalnych, projekty kulturalne, warsztaty fotograficzne, warsztaty plastyczne, psychopedagogika twórczości

  Kariera i praca:

  Nasi absolwenci pracują w:

  • urzędach administracji państwowej i samorządowej w wydziałach odpowiedzialnych za działalność kulturalną;
  • publicznych instytucjach kultury ( wojewódzkie ośrodki kultury, muzea, biura wystaw artystycznych, teatry, młodzieżowe domy kultury itd.) oraz samorządowych placówkach kultury ( miejskie centra kultury, gminne ośrodki kultury, kluby osiedlowe itd.);
  • instytucjach i placówkach, gdzie prowadzona jest działalność kulturalna (szkoły, internaty, domy opieki społecznej i inne placówki oświatowe, ośrodki sanatoryjne i wypoczynkowe);
  • organizacjach i stowarzyszeniach społeczno- kulturalnych, fundacjach kulturalnych, towarzystwach regionalnych;
  • prywatnych agencjach, galeriach, biurach zajmujących się działalnością kulturalną, artystyczną, turystyczno-rekreacyjną, promocyjną, wydawniczą itp.;
  • samodzielnych firmach prowadzących impresariat twórców i zespołów artystycznych

  WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

  Profil studiów: praktyczny

  Forma studiów: stacjonarne

  ECTS: 180


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Studenci w ramach kształcenia praktycznego realizują między innymi następujące przedmioty: warsztaty wdrożeniowe, różnego rodzaju warsztaty artystyczne i medialne, warsztaty asystenckie oraz ciągłą praktykę zawodową w wybranych instytucjach lub organizacjach działalności kulturalnej. Kierunek studiów praktycznych o nazwie Animacja kultury gwarantuje uzyskanie profesjonalnych kwalifikacji do pracy w zawodzie animatora kultury z uwzględnieniem managementu artystycznego, organizacji aktywności wolnoczasowej i aktywizacji społeczności lokalnych. Jest on adresowany do osób „pozytywnie zakręconych” wokół działań artystycznych, prospołecznych, kulturalnych w szerokim zakresie. Studenci będą mogli rozwijać się osobowo i zawodowo podczas wykładów, ćwiczeń, seminariów, ale także w ramach różnorodnych warsztatów artystycznych i medialnych, indywidulanych i grupowych projektów kulturalnych, praktyk zawodowych w różnych instytucjach kultury. Jest to kierunek dla osób zainteresowanych działaniem w kulturze.