• 22 PAŹ 20

  Studia adresowane są do aktywnych, zaangażowanych, twórczych osób niezależnie od wieku (zatrudnionych bądź niezatrudnionych w sferze działalności kulturalnej), które chcą uzyskać tytuł zawodowy dyplomowanego animatora kultury. W programie studiów znajdują się przedmioty przygotowania ogólnego, praktycznego i zawodowego, ze zdecydowaną przewagą zajęć warsztatowych opartych na realizacji projektów działaniowych. Program studiów jest ukierunkowany na kształtowanie i wzmocnienie kompetencji ogólnych i zawodowych obecnych i przyszłych pracowników sfery działalności kulturalnej. Oprócz kadry akademickiej zajęcia praktyczne z przedmiotów zawodowych prowadzą doświadczeni, wybitni praktycy zatrudnieni w instytucjach i organizacjach działalności kulturalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, na zasadzie formalnej współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim. W tych instytucjach i organizacjach studenci odbywają także praktyki zawodowe pod kierunkiem doświadczonych tutorów-praktyków.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Nauczysz się:
  • planować i realizować wydarzenia kulturalne różnego typu,
  • zarządzać instytucjami kultury,
  • stosować w praktyce metodykę animacji kultury,
  • diagnozować potrzeby społeczności lokalnej i dbać o zachowanie dziedzictwa kulturowego.

  Przykładowe przedmioty:

  warsztaty sztuk performatywnych, warsztaty sztuk wizualnych, metodyka pracy animatora wolnoczasowego, metodyka pracy menedżera artystycznego, laboratorium kultury, plener artystyczno-metodyczny, trening kreatywności, zarządzanie projektem, metodyka działalności kulturalnej, elementy prawa autorskiego, ekopedagogika, przemysły kreatywne, edukacja muzealna.

  Nasi absolwenci pracują w:
  • instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych, urzędach gminy, agencjach artystycznych itd.,
  • instytucjach, organizacjach, przedsiębiorstwach, firmach prywatnych zatrudniających animatorów i menedżerów kultury,
  • mediach,
  • samorządach lokalnych,
  • ośrodkach i firmach turystycznych i rekreacyjnych, centrach sportowych i rehabilitacyjnych, sanatoriach i ośrodkach pomocy społecznej.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku animacja kultury mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

  Forma studiów: stacjonarne

  Profil studiów: praktyczny

  ECTS: 120


  Specjalności:

  Brak


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji dla wszystkich kandydatów jest ocena na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  Osoby zatrudnione w sferze działalności kulturalnej mogą uzyskać zwolnienie z realizacji części przedmiotów zawodowych na podstawie potwierdzenia efektów kształcenia w oparciu o posiadane i przedłożone dokumenty o pracy zawodowej w sferze działalności kulturalnej. Trzymiesięczna zawodowa praktyka ciągła w semestrze 3. w wybranej instytucji lub organizacji działalności kulturalnej oraz wiele przedmiotów warsztatowych