• 22 PAŹ 20

  Studia wszechstronnie przygotowują do pracy w administracji rządowej, samorządowej, gospodarczej oraz jednostkach publicznych i niepublicznych.
  Absolwent posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną o organizacji i działaniu administracji
  publicznej, wymaganą przez przyszłych pracodawców.

  Nauczysz się:
  • zasad organizacji i funkcjonowania administracji publicznej,
  • analizować i interpretować teksty prawne i naukowe oraz wykorzystywać orzecznictwa sądów krajowych i międzynarodowych,
  • sporządzać typowe pisma procesowe,
  • wygłaszać wystąpienia ustne przedstawiające zagadnienia z zakresu administracji,
  • posługiwać językiem obcym zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty:
  Prawo administracyjne, postępowanie sądowo-administracyjne, prawo bankowe, polityka
  społeczna i system ubezpieczeń społecznych, prawo karne skarbowe, prawo ochrony konkurencji
  i konsumentów, wykładnia i stosowanie prawa.

  Nasi absolwenci pracują w:
  • administracji rządowej, samorządowej, gospodarczej, innych jednostek publicznych oraz niepublicznych,
  • organizacjach i instytucjach międzynarodowych,
  • jednostkach wymiaru sprawiedliwości (sądów i prokuratur).

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku administracja mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

  Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • administracja skarbowa;
  • administracja samorządowa;
  • administracja bezpieczeństwa publicznego;
  • administracja ochrony środowiska;
  • administracja gospodarowania nieruchomościami;
  • administracja ochrony zdrowia.

  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów.


  Kryteria kwalifikacji:

   

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:

  W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
  O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia;
  Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

   


  Dodatkowe informacje:

  Studenci kierunku administracja zobowiązani są do zrealizowania praktyki zawodowej w wymiarze 4 tygodni. Organizatorem praktyk są: urzędy administracji publicznej, instytucje publiczne, sądy, jednostki organizacyjne prokuratury, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy. Wydział w zakresie praktyk współpracuje z biurami doradców podatkowych oraz kancelariami adwokackimi, notarialnymi, radcowskimi i komorniczymi.