• 13 MAJ 21

  Jednostka prowadząca: Instytut Ekonomii i Finansów

  Wydział: Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

  Informacje o kierunku:

  Celem Studiów Podyplomowych Rachunkowość Zarządcza i Controlling jest nabycie wiedzy i umiejętności między innymi w zakresie:

  -wskazywania możliwości wykorzystania informacji ekonomicznych pochodzących z systemu rachunkowości,

  -rozróżniania systemu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej i controllingu,

  -rozróżniania, klasyfikowania i charakteryzowania przychodów, kosztów i wyników osiąganych przez jednostki gospodarcze,

  -sporządzania, badania i czytania elementów sprawozdania finansowego,

  -stosowania narzędzi strategicznej rachunkowości zarządczej,

  -wykorzystania podziału kosztów na stałe i zmienne dla potrzeb decyzyjnych,

  -budżetowania operacyjnego i kapitałowego,

  -zarządzania zasobami ludzkimi,

  -identyfikowania i zarządzania procesami zachodzącymi w jednostkach gospodarczych,

  -zarządzania podatkiem dochodowym i podatkiem VAT w jednostce gospodarczej,

  -zarządzania czasem i finansami projektów,

  -zarządzania środkami unijnymi,

  -rozróżniania i zarządzania ośrodkami odpowiedzialności w jednostkach gospodarczych,

  -wykorzystania rozwiązań informatycznych wspomagających system rachunkowości zarządczej i controllingu,

  -obliczania i interpretowania wskaźników ekonomicznych.

   

  Program studiów obejmuje następujące zagadnienia:

  1 Wprowadzenie do rachunkowości i controllingu- 15h

  2 Rachunkowość finansowa jako źródło informacji- 20h

  3 Strategiczna rachunkowość zarządcza- 20h

  4 Rachunek kosztów zmiennych i analiza progu rentowności – 20h

  5 Budżetowa metoda zarządzania- 20h

  6 Controlling zasobów ludzkich- 5h

  7 Procesowa rachunkowość zarządcza- 20h

  8 Controlling podatkowy- 20h

  9 Controlling środków unijnych- 10h

  10 Controlling projektów- 10h

  11 Controlling działalności marketingowej- 5h

  12 Rachunek odpowiedzialności w controllingu- 5h

  13 Controlling zorientowany na wartość przedsiębiorstwa- 10h

  14 Systemy informatyczne w rachunkowości zarządczej i controllingu- 20h

  Razem 200 h

  Warunki zaliczenia: wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę

  Organizacja:

  Zajęcia odbywać się będą jeden lub dwa razy w miesiącu sobota: 8:00- 17:30, niedziela: 8:00-13:00 lub do 17:30.

  MIEJSCE STUDIÓW: Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin (do dyspozycji studentów jest duży bezpłatny parking znajdujący się bezpośrednio przy budynku)

  czas trwania: 2 semestry

  koszt: 1950zł/semestr (możliwość płacenia w ratach)

   

  Rekrutacja:

  Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 rozpocznie się w maju 2023r.

  Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK:  https://e-podyplomowe.usz.edu.pl/erekrutacjanew/index.php

  Warunki rekrutacji:

  Po rejestracji w systemie, należy dostarczyć wymagane dokumenty osobiście lub pocztą do Sekretariatu Studiów.

  Wymagane dokumenty:

  • podanie/kwestionariusz osobowy kandydata – wydruk z systemu ERK,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów lub poświadczona kserokopia dyplomu,
  • zdjęcie (1 sztuka)

   

  Kierownik studiów:

  dr Adam Lulek

  Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

  ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin

  tel. 798382479

  mail: adam.lulek@usz.edu.pl

  Sekretariat:

  mgr Kinga Cieślicka

  tel. 91 444 3376

  email: kinga.cieslicka@usz.edu.pl


  Dodatkowe informacje:

  brak