• 03 KWI 17

  Studia magisterskie na kierunku zdrowie publiczne trwają 2 lata (4 semestry). Absolwent studiów drugiego stopnia legitymuje się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Studia mają na celu przygotowanie absolwentów do pracy z populacją dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych i starszych w zakresie wzmacniania zachowań prozdrowotnych. Studenci zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności oraz kompetencje społeczne, które sprawią, że poradzą sobie w przyszłości z wyzwaniami podjętej pracy. Zadaniem stawianym przed promotorami i trenerami zdrowia jest edukowanie i poprawa jakości życia społeczeństwa. Dlatego w przygotowanym programie studiów wprowadzono przedmioty z zakresu nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej. Doświadczeni wykładowcy i praktycy odpowiedzialni będą za przekazywanie i wzbogacenie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych w zakresie przygotowującym do aktywizowania poprzez promowanie zdrowego (aktywnego) stylu życia na każdym etapie rozwoju człowieka. W ramach realizowanej specjalności promotor i trener zdrowia realizowane są (do wyboru) dwa moduły: promocja zdrowia i profilaktyka populacji osób w różnym wieku oraz aktywny senior.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty: zdrowie publiczne, żywienie i dietetyka, rekreacja ruchowa w różnym wieku, taniec i teatr ruchu, profilaktyka zdrowotna, kinezygerontoprofilaktyka

  Możliwości zatrudnienia: Absolwenci po ukończeniu studiów będą mieli możliwość podjęcia pracy w już istniejących  placówkach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu zdrowia, instytucjach ukierunkowanych na zajęcia z osobami w różnym wieku m.in.: w domach pomocy społecznej, w dziennych placówkach opieki, w zakładach opiekuńczo-leczniczych, sanatoriach, uzdrowiskach, w instytucjach badawczych oraz w innych organizacjach społecznych i samorządowych zajmujących się ochroną i promocją zdrowia (np. w osiedlowych/gminnych klubach seniora, świetlicach środowiskowych, w placówkach kulturalnych), a także w ośrodkach zdrowia kierujących swoje działania promocyjne lub profilaktyczne do osób w różnym wieku.

  Kontynuacja nauki:  Absolwenci studiów na kierunku zdrowie publiczne są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia, studiów specjalizacyjnych w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia oraz mają możliwość podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Profil studiów: praktyczny

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • promotor i trener zdrowia

  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  brak