• 05 CZE 19

  To dynamicznie rozwijający się kierunek, umożliwiający studiującemu zapoznanie się także ze sferą działań praktycznych. Program studiów uwzględnia konieczność interdyscyplinarnego podejścia w poszukiwaniu nowych rozwiązań, mających na celu poprawę stanu zdrowia populacji oraz zwiększenie efektywności podejmowanych decyzji dotyczących zdrowia.
  Studenci uczą się:
  • prowadzenia zajęć ruchowych dla osób w różnym wieku dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb i z uwzględnieniem występujących dysfunkcji organizmu czy niepełnosprawności,
  • sprawowania opieki nad osobami w różnym wieku,
  • stosowania technik i narzędzi prowadzenia działań edukacyjnych wpływających na zdrowie psychosomatyczne osób zdrowych i chorych, a w konsekwencji podnoszących ich jakość życia.
  W ramach realizowanej specjalności: promotor i trener zdrowia realizowane są (do wyboru) dwa moduły: (1) promocja zdrowia i profilaktyka populacji osób w różnym wieku, (2) aktywny senior.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty: zdrowie publiczne, żywienie i dietetyka, rekreacja ruchowa w różnym wieku, taniec i teatr ruchu, profilaktyka zdrowotna, kinezygerontoprofilaktyka

  Nasi absolwenci pracują w:
  • jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
  • jednostkach pomocy społecznej: ośrodkach wsparcia rodziny, domach pomocy społecznej itp.,
  • firmach konsultingowych i doradczych z zakresu ochrony zdrowia,
  • placówkach oświaty zdrowotnej,
  • sanatoriach, szpitalach, przychodniach i hospicjach,
  • państwowej inspekcji sanitarnej,
  • centrach odnowy biologicznej,
  • klubach fitness, w tym także dla osób o specjalnych potrzebach.

  Kontynuacja nauki:  Absolwenci studiów na kierunku zdrowie publiczne są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia, studiów specjalizacyjnych w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia oraz mają możliwość podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Profil studiów: praktyczny

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • promotor i trener zdrowia

  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  Praktyki 3 miesięczne praktyki zawodowe odbywające się w cyklach miesięcznych, kolejno w II, III i IV semestrze.