• 07 LIS 17

  Jednym z podstawowych warunków sukcesu w biznesie jest umiejętność podejmowania właściwych decyzji – szybciej i trafniej niż robią to inni. Dlatego w dzisiejszych czasach potrzebni są wykształceni menedżerowie, którzy oprócz zdobycia szerokiej wiedzy z zakresu funkcjonowania i rozwoju przedsię­biorstwa posiadają również umiejętności analityczne i techniczne w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych, a także bardzo ważne na stanowiskach kierowniczych – umiejętności interpersonalne.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • sposobów zarządzania małym, średnim i dużym przedsiębiorstwem,
  • sposobów kierowania zespołami pracowniczymi w przedsiębiorstwie,
  • wykorzystywać narzędzia informatyczne do analiz biznesowych i rynkowych,
  • gromadzić, przetwarzać i analizować dane finansowe, ekonomiczne, rynkowe, marketingowe, operacyjne i strategiczne,
  • opracowywać wyniki analiz, studiów przypadku oraz raporty zarządcze.

  KARIERA I PRACA
  Nasi absolwenci pracują jako:
  – specjaliści z różnych obszarów funkcjonowania organizacji, np. ds. kadr, ds. rekrutacji, ds. marketingu, ds. pozyskiwania środków z funduszy unijnych, ds. rozwoju, ds. strategii, ds. jakości, ds. reklamy,
  – analitycy biznesowi,
  – menedżerowie projektu,
  – przedsiębiorcy – właściciele małych firm.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • geografia
  • historia
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • biologia
  • chemia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • geografia
  • historia
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje:

  Mamy najlepsze programy nauczania, poświadczone kategorią naukową A nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pełnymi uprawnieniami do nadawania stopni naukowych oraz pozytywną akredytacją Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Studiując na kierunku zarządzanie student ma możliwość rozwijania swoich umiejętności w ramach zespołów badawczych i kół naukowych: – Koło Naukowe „Inicjatywa”, – Koło Naukowe Marketingu, – Koło Naukowe Biznes Innowacje Networking. W ramach prowadzonych zajęć dydaktycznych zapraszani są właściciele firm, dyrektorzy działów przedsię­ biorstw i kierownicy zespołów, aby zapoznać studentów z prowadzeniem biznesu i realizacją funkcji menedżerskich „od kuchni”.