• 27 STY 21

  Jednostka prowadząca: Instytut Ekonomii i Finansów

  Wydział: Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

  Informacje o kierunku:

  Cel studiów

  Celem studiów Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, które w roku akademickim 2022/2023 stanowią już  35 edycję,   jest pozyskanie przez słuchaczy wiedzy i praktycznych umiejętności do projektowania i wdrażania spójnego oraz skutecznego systemu zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnej organizacji.

  Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi poświęcone będą następującym grupom zagadnień:

  1. Pozyskiwanie pracowników: kapitał ludzki, rynek pracy, prawne aspekty zatrudnienia, rekrutacja
  2. Zarządzanie w organizacji: lider w organizacji, kultura organizacji, różnorodność, komunikowanie, negocjacje
  3. Rozwój pracowników: osobowość pracownicza, kompetencje, coaching, asertywność, szkolenia
  4. Motywacja i demotywacja do pracy: systemy motywacyjne, konflikty w organizacji, wypalenie zawodowe, zmiana w organizacji.
  Opis kierunku/Program

  Studia podyplomowe są skierowane do kadry kierowniczej organizacji, osób kierujących zespołami pracowniczymi,prowadzących  własne przedsiębiorstwa, lub przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwach.

  Program studiów pozwala słuchaczom rozwinąć  strategiczne kompetencje zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, a także  umożliwia   pozyskanie  szerokiego spektrum wiedzy oraz umiejętności stanowiących profesjonalny warsztat pracy dla osoby zarządzającej zespołem.

  Praktyczny charakter studiów zapewnią praktycy opierający swoją wiedzę na doświadczeniach biznesowych oraz  posługujący się aktywnymi formami nauczania.

  Uczestnicy

  Ukończone studia co najmniej licencjackie.

  Wykładowcy

  Pracownicy naukowi oraz praktycy posiadający wiedzę i doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi w organizacji.

  Organizacja:

  Organizacja zajęć programowych.

  Pierwszy zjazd 18.11.2022 r.   Zajęcia odbywają się w piątki od godz. 17.00 do 20.00 i w soboty w godz. 9.00 – 14.00, co dwa tygodnie, na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzenia, ul. Mickiewicza 64.

  Czas trwania
  1 rok/dwa semestry
  Warunki zaliczenia
  Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów i zaliczenie pracy końcowej.
   
  Opłaty

  1800 za semestr (3600; zł. za całe studia). Istnieje możliwość opłaty w ratach (maksymalnie 4 raty w semestrze).

  Rekrutacja:

  Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 zakończona.

  Rozpoczęcie studiów 18.11.2022 r.

  Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 rozpocznie się w maju 2023r.

  Warunkiem rekrutacji na studia będzie rejestracja w systemie, a następnie, zgodnie z etapami rekrutacji, przesłanie listownie następujących dokumentów:

  1. odpis dyplomu ukończenia studiów

  2. kwestionariusz osobowy kandydata – należy wygenerować i wydrukować po zarejestrowaniu się w ERK

  3. 1 zdjęcie (aktualna fotografia kandydata)

   

  O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia dokumentów.

  Sposób składania dokumentów:

  Dokumenty należy składać za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera na adres.

  Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

  ul. Mickiewicza 64
  71-101 Szczecin, pok. 112

  z dopiskiem: “Studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”

  Kontakt
   
  kierownik studiów

  prof. zw. dr hab. Danuta Kopycińska

  sekretariat

  mgr Gabriela Suchta,

  Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

  ul. Mickiewicza 64, pok. 112

  adres e-mail: gabriela.suchta@usz.edu.pl

  tel. 91 444 2091, 607 51 52 90


  Dodatkowe informacje:

  W przypadku zagrożenia epidemiologicznego zajęcia programowe będą prowadzone w systemie zdalnym.