• 03 KWI 17

  Program studiów obejmuje zarówno wykształcenie ogólne menedżerskie (przydatne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i kierowania zespołami ludzi) jak i specjalistyczne w zakresie zarządzania w dowolnych organizacjach. Wiedza zdobywana na kierunku zarządzanie ma charakter interdyscyplinarny oraz aplikacyjny i obejmuje przede wszystkim teorie i paradygmaty badawcze opisujące i wyjaśniające powstanie, funkcjonowanie, przekształcanie, rozwój i współdziałanie organizacji, przede wszystkim podmiotów gospodarczych, ale również organizacji sektora publicznego i pozarządowego. Celem studiów na kierunku zarządzanie jest przekazanie podstawowej i specjalistycznej (zaawansowanej) wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu, ekonomii i pokrewnych dyscyplin, kształtowanie krytycznego rozumienia zjawisk i procesów ekonomicznych i organizacyjnych oraz rozwijanie umiejętności posługiwania się metodami i technikami niezbędnymi do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w ramach organizacji w warunkach złożoności i niepewności środowiska. Ponadto studia mają na celu przygotowanie absolwentów do realizacji własnej przedsiębiorczości, rozwijania kariery specjalistów i menedżerów w strukturach zarządzania. Zdobyta wiedza ma dać podstawy do zajmowania samodzielnych stanowisk (także kierowniczych i dyrektorskich) w przedsiębiorstwach i innych organizacjach.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty: rachunkowość zarządcza, negocjacje, dowodzenie operacyjne.

  Możliwości zatrudnienia: absolwent, otrzymując tytuł zawodowy magistra, jest przygotowany do pracy na stanowiskach samodzielnych i kierowniczych (menedżerowie średniego szczebla), specjalistycznych (m.in. specjalista ds. ekonomicznych i zarządzania) i doradczych, zarówno w organizacjach biznesowych, jak i pozarządowych i w administracji publicznej. Absolwent jest również przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do pracy na stanowiskach:
  menedżera każdego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach i organizacjach non-profitanalityka procesów biznesowych,specjalisty ds. zarządzania i organizacji, ds. zarządzania zasobami ludzkimi, ds. rekrutacji pracowników, ds. marketingu i handlu, ds. reklamy, specjalisty w zakresie tworzenia strategii w przedsiębiorstwie,specjalisty analizy rynku.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku zarządzanie mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów


  Kryteria kwalifikacji:

  STUDIA STACJONARNE

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:
  W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
  O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
  Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

  STUDIA NIESTACJONARNE

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  brak