• 05 CZE 19

  Zarządzanie ma zastosowanie w różnych dziedzinach naszego życia i wkracza obecnie do wszystkich rodzajów działalności, zarówno biznesowej, jak i administracyjnej czy nonprofit. Studia na kierunku zarządzanie dostarczają profesjonalnej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz przygotowują studentów do pełnienia funkcji kierowniczych, a także do organizowania własnego biznesu bez względu na przedmiot i rodzaj działalności, formę prawno-organizacyjną czy wielkość firmy. Zakres kształcenia umożliwia rozwój kompetencji z zakresu zarządzania

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty: rachunkowość zarządcza, negocjacje, dowodzenie operacyjne.

  Nasi absolwenci pracują w:
  • korporacjach krajowych i międzynarodowych, instytucjach publicznych oraz organizacjach non profit (specjalista/manager ds.: personalnych, marketingu usług, zarządzania relacjami z klientami, zarządzania jakością usług),
  • administracji rządowej i samorządowej (specjalista ds. strategii rozwoju regionalnego),
  • przedsiębiorstwach zajmujących się doradztwem personalnym, finansowym i inwestycyjnym (doradca w zakresie optymalnego wykorzystania potencjału zatrudnionych w przedsiębiorstwie pracowników oraz analizy trendów na rynku pracy),
  • zespołach projektowych, np. ds. strategii, analiz ekonomiczno-finansowych, zarządzania ryzykiem, wartością lub restrukturyzacją.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku zarządzanie mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • zarządzanie marketingowe;
  • doskonalenie potencjału pracowników;
  • zarządzanie projektami w praktyce;
  • zarządzanie biznesem

  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów


  Kryteria kwalifikacji:

  STUDIA STACJONARNE

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:
  W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
  O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
  Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

  STUDIA NIESTACJONARNE

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier. Istnieje również możliwość odbycia staży zagranicznych w ramach programu ERASMUS+.