• 03 KWI 17

  Celem kształcenia studentów drugiego stopnia kierunku ZARZĄDZANIE jest przekazanie zaawansowanej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych. Ważnym aspektem jest przygotowanie studentów do podjęcia pracy w roli samodzielnych przedsiębiorców, menedżerów, specjalistów i konsultantów. Celem jest również kształtowanie aktywnej postawy wobec problemów etycznych i społecznych biznesu oraz zaangażowania i poczucia osobistej odpowiedzialności za podejmowane decyzje w środowisku pracy i poza nim.

  Studia uzupełniające nie tylko dla absolwentów I stopnia kierunku Zarządzanie. Zalecane dla absolwentów studiów humanistycznych i technicznych, którzy pragną wzbogacić swoją wiedzę i umiejętności o kompetencje menedżerskie, niezbędne do kierowania ludźmi oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

  Absolwent kierunku ZARZĄDZANIE posiada umiejętności: analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania, przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych, organizowania pracy zespołowej, kierowania zespołami, skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty: zarządzanie strategiczne, negocjacje, rachunkowość zarządcza, psychologia w zarządzaniu, trening kierowniczy, zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie.

  Możliwości zatrudnienia: agencje pośrednictwa pracy, instytucje publiczne oraz organizacje non profit, administracje rządowe i samorządowe, przedsiębiorstwa zajmujące się doradztwem w zakresie personalnym, finansowym i inwestycyjnym.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku ZARZĄDZANIE mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  studia stacjonarne:

  • zarządzanie zasobami ludzkimi
  • zarządzanie przedsiębiorstwem
  • zarządzanie w sektorze usług
  • zarządzanie projektami
  • zarządzanie w mediach

  studia niestacjonarne:

  • zarządzanie przedsiębiorstwem
  • zarządzanie zasobami ludzkimi
  • zarządzanie w sektorze usług

  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów.


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:
  W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
  O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
  Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.


  Dodatkowe informacje:

  brak