Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na podstawie dokumentu uzyskanego w Polsce załącza w systemie ERK w postaci plików skany następujących dokumentów:

 1. podania – ankiety osobowej wydrukowanej uprzednio z osobistego konta kandydata w systemie ERK. Po wydrukowaniu podania należy je podpisać, zeskanować i załączyć w systemie ERK;
 2. dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich wraz z suplementem albo zaświadczenia o ukończeniu studiów wydanego przez uczelnię macierzystą kandydata;
 3. zaświadczenia o wysokości średniej z przebiegu studiów, wystawionego przez uczelnię macierzystą kandydata – w przypadku, gdy kryterium kwalifikacji na danym kierunku studiów jest średnia ocen z przebiegu ukończonych studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich;
 4. zdjęcia kandydata (1 sztuka) zgodnego z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 5. dowodu uiszczenia opłaty rekrutacyjnej albo potwierdzenia wykonania przelewu;
 6. orzeczenia lekarskiego o możliwości podjęcia nauki na wybranym kierunku studiów; honorowane będą tylko orzeczenia wydane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny pracy wydane na postawie skierowania wystawionego przez Uniwersytet Szczeciński. Orzeczenie należy wydrukować z osobistego konta kandydata w systemie.
  Orzeczenie wymagane jest od kandydatów na kierunkach:
  a) biologiczne podstawy kryminalistyki,
  b) biologia,
  c) biotechnologia,
  d) diagnostyka sportowa,
  e) fizyka,
  f) mikrobiologia,
  g) ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego,
  h) wychowanie fizyczne;
 7. oświadczenia o liczbie rat – dotyczy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia niestacjonarne wnioskującego o rozłożenie opłaty za studia na raty; oświadczenie należy wydrukować z osobistego konta kandydata w systemie