Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie na podstawie dokumentu uzyskanego w Polsce załącza w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów, zwanym dalej „systemem ERK”, w postaci plików skany następujących dokumentów:

 1. podania – ankiety osobowej wydrukowanej uprzednio z osobistego konta kandydata w systemie ERK. Po wydrukowaniu podania należy je podpisać, zeskanować i zaczytać w systemie ERK;
 2. świadectwa dojrzałości albo jego odpisu, a dodatkowo:
  a) aneksu do świadectwa dojrzałości – dotyczy kandydata z „nową maturą”, który podwyższał wynik egzaminu maturalnego albo zdawał egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych,
  b) zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego wydanego przez OKE – dotyczy kandydata ze „starą maturą”, który podwyższał wynik egzaminu maturalnego albo zdawał egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych,
  c) zaświadczenia o zdaniu egzaminu dojrzałości zawierającego informację o uzyskanych wynikach wydanego przez szkołę średnią – dotyczy kandydata z maturą międzynarodową IB albo maturą europejską EB, który oczekuje na wydanie oryginału świadectwa dojrzałości. Kandydat jest zobowiązany do dostarczenia świadectwa w późniejszym terminie,
 3. świadectwa ukończenia szkoły średniej;
 4. zdjęcia kandydata (1 sztuka)  zgodnego z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 5. dowodu uiszczenia opłaty rekrutacyjnej albo potwierdzenia wykonania przelewu;
 6. orzeczenia lekarskiego o możliwości podjęcia nauki na wybranym kierunku studiów; honorowane będą tylko orzeczenia wydane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny pracy wydane na postawie skierowania wystawionego przez Uniwersytet Szczeciński. Orzeczenie należy wydrukować z osobistego konta kandydata w systemie.
  Orzeczenie wymagane jest od kandydatów na kierunkach:
  a) biologia,
  b) biotechnologia,
  c) diagnostyka sportowa,
  d) fizyka,
  e) genetyka i biologia eksperymentalna,
  f) hydrobiology,
  g) mikrobiologia,
  h)zarządzenie ochroną środowiska przyrodniczego,
  i) wychowanie fizyczne;
 7. dokumentu wydanego przez właściwy komitet organizacyjny olimpiady albo konkursu, opatrzony numerem porządkowym i potwierdzający zajęte miejsce – dotyczy laureata i finalisty olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego a także laureata konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich;
 8. oświadczenia o liczbie rat – dotyczy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia niestacjonarne wnioskującego o rozłożenie opłaty za studia na raty; oświadczenie należy wydrukować z osobistego konta kandydata w systemie