Kandydat będący cudzoziemcem ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia załącza w systemie ERK w postaci plików skany następujących dokumentów:

 1. podania – ankiety osobowej wydrukowanej uprzednio z osobistego konta kandydata w systemie ERK. Po wydrukowaniu podania należy je podpisać, zeskanować i załączyć w systemie ERK;
 2. dyplomu wraz z suplementem wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej albo dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem wydanego za granicą, uprawiającego do kontynuacji kształcenia w państwie wydania dyplomu;
 3. tłumaczenia na język polski, wydanego przez tłumacza przysięgłego dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem wydanego za granicą.
 4. poświadczenia w formie legalizacji albo apostille (*)  dyplomu ukończenia studiów wyższych za granicą uprawniającego do podjęcia studiów w państwie, w którym został wydany;
 5. zdjęcia kandydata (1 sztuka) zgodnego z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 6. dowodu uiszczenia opłaty rekrutacyjnej albo potwierdzenia wykonania przelewu;
 7. polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego albo oświadczenia o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia;
 8. certyfikatu znajomości języka polskiego (wymagany poziom minimum B2) wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego albo zaświadczenia o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim albo zaświadczenia poświadczającego znajomość języka polskiego wydanego przez Uczelnianą Komisję Egzaminacyjną Uniwersytetu Szczecińskiego albo inny certyfikat uznany przez tę komisję – wymagane dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunki prowadzone w języku polskim;
 9. dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego (wymagany poziom minimum B2) zgodnego z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 141 ze zm.) albo zaświadczenia poświadczającego znajomość języka angielskiego przez Uczelnianą Komisję Egzaminacyjną Uniwersytetu Szczecińskiego albo inny certyfikat uznany przez tę komisję – wymagane dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunki prowadzone w języku angielskim;
 10. decyzji Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w przypadku kandydata aplikującego jako stypendysta NAWA;
 11. dokumentów, które potwierdzają posiadany status, zgodnie z warunkami wymienionymi w art. 324 ust. 2 ustawy, którzy spełniają jeden z tych warunków.
 12. zaświadczenia o wysokości średniej z przebiegu studiów, wystawionego przez uczelnię macierzystą kandydata – w przypadku, gdy kryterium kwalifikacji na danym kierunku studiów jest średnia ocen z przebiegu ukończonych studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich;
 13. orzeczenia lekarskiego o możliwości podjęcia nauki na wybranym kierunku studiów; honorowane będą tylko orzeczenia wydane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny pracy wydane na postawie skierowania wystawionego przez Uniwersytet Szczeciński. Oświadczenie należy wydrukować z osobistego konta kandydata w systemie Orzeczenie wymagane jest od kandydatów na kierunkach:
  a) biologiczne podstawy kryminalistyki,
  b) biologia,
  c) biotechnologia,
  d) diagnostyka sportowa,
  e) fizyka,
  f) mikrobiologia,
  g) ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego,
  h) wychowanie fizyczne
 14. oświadczenia o liczbie rat – dotyczy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia niestacjonarne wnioskującego o rozłożenie opłaty za studia na raty; oświadczenie należy wydrukować z osobistego konta kandydata w systemie ERK.

*) apostille – jeżeli dokumenty mają być przeznaczone do obrotu prawnego w państwach, które są stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), informacja: http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=41

2) legalizację – jeżeli dokumenty mają być przeznaczone do obrotu prawnego w państwach, które nie są stroną konwencji haskiej z 1961 r. – poświadczenie świadectwa w formie legalizacji dokonywane jest w polskiej placówce dyplomatycznej.