Kandydat będący cudzoziemcem ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie załącza w systemie ERK w postaci plików skany następujących dokumentów:

 1. podania – ankiety osobowej wydrukowanej uprzednio z osobistego konta kandydata w systemie ERK. Po wydrukowaniu podania należy je podpisać, zeskanować i załączyć w systemie ERK;
 2. świadectwa dojrzałości albo odpis albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku dokumentu wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej. Świadectwo albo inny dokument wraz z załącznikiem z ocenami, uprawniający do podjęcia studiów wyższych w państwie wydania świadectwa – w przypadku dokumentów wydanych za granicą;
 3. tłumaczenia na język polski świadectwa uprawniającego do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich sporządzonego przez tłumacza przysięgłego (jeśli świadectwo zostało wydane za granicą);
 4. decyzji Kuratora Oświaty o uznaniu świadectwa ukończenia szkoły średniej za dokument potwierdzający w Rzeczpospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w przypadku braku uznawalności z mocy prawa albo na podstawie umów międzynarodowych albo zaświadczenia o nostryfikacji sprzed 31 marca 2015 r. (nie obowiązuje świadectw wydanych w systemach oświaty państw członkowskich UE, OECD, EFTA, EOG oraz m.in. Ukrainy i Białorusi). Informacja o uznawalności wykształcenia znajduje się na stronie: nawa.gov.pl/uznawalnosc
 5. świadectwa ukończenia szkoły średniej celem uzyskania informacji o rodzaju i miejscu ukończenia szkoły;
 6. zdjęcia kandydata 1 szt. – zgodnego z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 7. dowodu uiszczenia opłaty rekrutacyjnej albo potwierdzenia wykonania przelewu;
 8. polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego albo oświadczenia o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia;
 9. certyfikatu znajomości języka polskiego (wymagany poziom minimum B2) wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego albo zaświadczenia o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim albo zaświadczenia poświadczającego znajomość języka polskiego wydanego przez Uczelnianą Komisję Egzaminacyjną Uniwersytetu Szczecińskiego albo innego certyfikatu uznanego przez tę komisję – wymagane dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunki prowadzone w języki polskim;
 10. dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego (wymagany poziom minimum B2) zgodnego z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 141 ze zm.) albo zaświadczenia poświadczającego znajomość języka angielskiego przez Uczelnianą Komisję Egzaminacyjną Uniwersytetu Szczecińskiego albo innego certyfikatu uznanego przez tę komisję – wymagane dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunki prowadzone w języku angielskim;Osoby, które chcą uzyskać zaświadczenie o znajomości języka polskiego albo angielskiego od Uniwersytetu Szczecińskiego albo uznanie certyfikatu są zobowiązane złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu (dostępna na stronie ERK) albo przedstawić inny dokument potwierdzający znajomość języka polskiego lub angielskiego, który zostanie poddany weryfikacji przez Uczelnianą Komisję Egzaminacyjną Uniwersytetu Szczecińskiego;
 11. potwierdzenia komisji rekrutacyjnej umożliwiającego podjęcie studiów w języku polskim i niemieckim – dotyczy kandydatów na studia prowadzone jednocześnie w języku polskim i niemieckim;
 12. zgody przedstawiciela ustawowego na udział w rekrutacji i podjęcie studiów w Uniwersytecie Szczecińskim potwierdzonej notarialnie – dotyczy kandydatów niepełnoletnich. Jeżeli dokument notarialny nie jest polski, klauzula notarialna powinna zostać przetłumaczona na język polski i potwierdzona przez tłumacza przysięgłego;
 13. decyzji Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w przypadku kandydata aplikującego jako stypendysta NAWA.
 14. dokumentów, które potwierdzają posiadany status, zgodnie z warunkami wymienionymi w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” – dotyczy kandydata, który spełnia jeden z tych warunków;
 15. orzeczenia lekarskiego o możliwości podjęcia nauki na wybranym kierunku studiów; honorowane będą tylko orzeczenia wydane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny pracy wydane na postawie skierowania wystawionego przez Uniwersytet Szczeciński. Orzeczenie należy wydrukować z osobistego konta kandydata w systemie Orzeczenie wymagane jest od kandydatów na kierunkach:
  a) biologia,
  b) biotechnologia,
  c) diagnostyka sportowa,
  d) fizyka,
  e) genetyka i biologia eksperymentalna,
  f) hydrobiology,
  g) mikrobiologia,
  h) zarządzenie ochroną środowiska przyrodniczego,
  i) wychowanie fizyczne;
 16. karty pływackiej albo zaświadczenia o umiejętności pływania wystawionego przez WOPR – dotyczy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na kierunek studiów wychowanie fizyczne (posiadanie jednego z tych dokumentów pozwala na zwolnienie z egzaminu z pływania);
 17. dokumentu wydanego przez właściwy komitet organizacyjny olimpiady albo konkursu opatrzony numerem porządkowym i potwierdzający zajęte miejsce – dotyczy laureata i finalisty olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, a także laureata konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich;
 18. oświadczenia o liczbie rat – dotyczy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia niestacjonarne wnioskującego o rozłożenie opłaty za studia na raty; oświadczenie należy wydrukować z osobistego konta kandydata w systemie ERK.