Kandydat będący cudzoziemcem ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie załącza w systemie ERK w postaci plików skany następujących dokumentów:

 1. podania – ankiety osobowej wydrukowanej uprzednio z osobistego konta kandydata w systemie ERK. Po wydrukowaniu podania należy je podpisać, zeskanować i załączyć w systemie ERK;
 2. świadectwa dojrzałości albo jego odpisu, a dodatkowo:
  a) aneksu do świadectwa dojrzałości – dotyczy kandydata z „nową maturą”, który podwyższał wynik egzaminu maturalnego albo zdawał egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych,
  b) zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego wydanego przez OKE – dotyczy kandydata ze „starą maturą”, który podwyższał wynik egzaminu maturalnego albo zdawał egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych,
  c) zaświadczenia o zdaniu egzaminu dojrzałości zawierającego informację o uzyskanych wynikach wydanego przez szkołę średnią – dotyczy kandydata z maturą międzynarodową IB albo maturą europejską EB, który oczekuje na wydanie oryginału świadectwa dojrzałości. Kandydat jest zobowiązany do dostarczenia świadectwa w późniejszym terminie,
  albo
  świadectwa albo innego dokumentu wraz z załącznikiem z ocenami
  , uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w państwie wydania świadectwa – w przypadku dokumentów wydanych za granicą;
 3. tłumaczenia na język polski świadectwa uprawniającego do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich sporządzonego przez tłumacza przysięgłego (jeśli świadectwo zostało wydane za granicą);
 4. decyzji Kuratora Oświaty o uznaniu świadectwa ukończenia szkoły średniej za dokument potwierdzający w Rzeczpospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w przypadku braku uznawalności z mocy prawa albo na podstawie umów międzynarodowych albo zaświadczenia o nostryfikacji sprzed 31 marca 2015 r. (nie obowiązuje świadectw wydanych w systemach oświaty państw członkowskich UE, OECD, EFTA, EOG oraz m.in. Ukrainy i Białorusi). Informacja o uznawalności wykształcenia znajduje się na stronie: nawa.gov.pl/uznawalnosc
 5. poświadczenia w formie legalizacji albo apostille* na świadectwie albo innym dokumencie uprawniającym do podjęcia studiów za granicą – wyłącznie w razie wymagania od kandydata przedłożenia tego dokumentu;
 6. zaświadczenia potwierdzającego prawo do kontynuacji nauki na odpowiednim poziomie w państwie, w którego systemie edukacji zostało wydane świadectwo, w tym uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe – wyłącznie w razie wymagania od kandydata przedłożenia tego dokumentu;
 7. świadectwa ukończenia szkoły średniej celem uzyskania informacji o rodzaju i miejscu ukończenia szkoły;
 8. zdjęcia kandydata 1 szt. – zgodnego z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 9. dowodu uiszczenia opłaty rekrutacyjnej albo potwierdzenia wykonania przelewu;
 10. polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego albo oświadczenia o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia;
 11. certyfikatu znajomości języka polskiego (wymagany poziom minimum B2) wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego albo zaświadczenia o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim albo zaświadczenia poświadczającego znajomość języka polskiego wydanego przez Uczelnianą Komisję Egzaminacyjną Uniwersytetu Szczecińskiego albo innego certyfikatu uznanego przez tę komisję – wymagane dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunki prowadzone w języki polskim;
 12. dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego (wymagany poziom minimum B2) zgodnego z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 141 ze zm.) albo zaświadczenia poświadczającego znajomość języka angielskiego przez Uczelnianą Komisję Egzaminacyjną Uniwersytetu Szczecińskiego albo innego certyfikatu uznanego przez tę komisję – wymagane dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunki prowadzone w języku angielskim; Osoby, które chcą uzyskać zaświadczenie o znajomości języka polskiego albo angielskiego od Uniwersytetu Szczecińskiego albo uznanie certyfikatu są zobowiązane złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu (dostępna na stronie ERK) albo przedstawić inny dokument potwierdzający znajomość języka polskiego lub angielskiego, który zostanie poddany weryfikacji przez Uczelnianą Komisję Egzaminacyjną Uniwersytetu Szczecińskiego;
 13. potwierdzenia komisji rekrutacyjnej umożliwiającego podjęcie studiów w języku polskim i niemieckim – dotyczy kandydatów na studia prowadzone jednocześnie w języku polskim i niemieckim;
 14. zgody przedstawiciela ustawowego na udział w rekrutacji i podjęcie studiów w Uniwersytecie Szczecińskim potwierdzonej notarialnie – dotyczy kandydatów niepełnoletnich. Jeżeli dokument notarialny nie jest polski, klauzula notarialna powinna zostać przetłumaczona na język polski i potwierdzona przez tłumacza przysięgłego;
 15. pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy związanej z rekrutacją i przyjęciem na studia – jeśli kandydat reprezentowany będzie przez pełnomocnika;
 16. decyzji Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w przypadku kandydata aplikującego jako stypendysta NAWA.
 17. dokumentów, które potwierdzają posiadany status, zgodnie z warunkami wymienionymi w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” – dotyczy kandydata, który spełnia jeden z tych warunków;
 18. orzeczenia lekarskiego o możliwości podjęcia nauki na wybranym kierunku studiów; honorowane będą tylko orzeczenia wydane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny pracy wydane na postawie skierowania wystawionego przez Uniwersytet Szczeciński. Orzeczenie należy wydrukować z osobistego konta kandydata w systemie ERK.
  Orzeczenie wymagane jest od kandydatów na kierunkach:
  a) biologia,
  b) biotechnologia,
  c) diagnostyka sportowa,
  d) fizyka,
  e) genetyka i biologia eksperymentalna,
  f) hydrobiology,
  g) mikrobiologia,
  h) zarządzenie ochroną środowiska przyrodniczego,
  i) wychowanie fizyczne;
 19. dokumentu wydanego przez właściwy komitet organizacyjny olimpiady albo konkursu opatrzony numerem porządkowym i potwierdzający zajęte miejsce – dotyczy laureata i finalisty olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, a także laureata konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich;
 20. oświadczenia o liczbie rat – dotyczy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia niestacjonarne wnioskującego o rozłożenie opłaty za studia na raty; oświadczenie należy wydrukować z osobistego konta kandydata w systemie ERK.

 

*Dokumenty poświadczane są poprzez:

1) apostille – jeżeli dokumenty mają być przeznaczone do obrotu prawnego w państwach, które są stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), informacja: http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=41

2) legalizację – jeżeli dokumenty mają być przeznaczone do obrotu prawnego w państwach, które nie są stroną konwencji haskiej z 1961 r. – poświadczenie świadectwa w formie legalizacji dokonywane jest w polskiej placówce dyplomatycznej.