• 05 CZE 19

  Studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne trwają 2 lata (4 semestry). Absolwent studiów drugiego stopnia legitymuje się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Na kierunku realizowane są moduły kształcenia zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z pełnym wymiarem praktyk zawodowych, uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego w szkołach ponadpodstawowych (III i IV etap edukacyjny). W ramach treści do wyboru program kształcenia umożliwia podnoszenie umiejętności i kompetencji zawodowych w zakresie specjalizacji instruktora rekreacji ruchowej osób w starszym wieku lub instruktora rekreacji ruchowej osób niepełnosprawnych. W ramach specjalizacji student odbywa praktyki instruktorskie. Absolwent zdobywa umiejętności językowe zgodne z wymogami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty: teoria treningu sportowego i zdrowotnego, aktywność fizyczna osób niepełnosprawnych/osób w starszym wieku, edukacja zdrowotna, teoria i metodyka sportów, indywidualnych i zespołowych, turystyka szkolna, socjologia organizacji i zarządzania w kulturze fizycznej

  Możliwości zatrudnienia: absolwent kierunku wychowanie fizyczne będzie posiadał kwalifikacje pozwalające mu na podjęcie pracy: w szkołach ponadpodstawowych jako nauczyciel wychowania fizycznego, w ośrodkach sportowych i rekreacyjnych, w placówkach wychowawczych, w klubach sportowych, w organizacjach społecznych i samorządowych związanych z kulturą fizyczną, w instytucjach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu aktywności fizycznej, w samodzielnych formach działalności gospodarczej; jako instruktor rekreacji ruchowej osób w starszym wieku w domach opieki społecznej,  klubach fitness itp.; jako instruktor rekreacji ruchowej osób niepełnosprawnych.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku wychowanie fizyczne są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia, oraz mają możliwość podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Profil studiów: praktyczny

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • nauczycielska

  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia kierunku wychowanie fizyczne, specjalność: nauczycielska. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:

  W = 0,5 O + 0,5 Ś,

  gdzie:
  O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia;
  Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

  Ponadto kandydaci, zdolność do podjęcia studiów na kierunku wychowanie fizyczne potwierdzają zaświadczeniem lekarskim wydanym przez specjalistę lekarza medycyny pracy.


  Dodatkowe informacje:

  brak