• 03 KWI 17

  Celem studiów na kierunku turystyka i rekreacja jest zdobycie wykształcenia adekwatnego do potrzeb rynku pracy oraz wyposażenie studentów w umiejętności praktyczne, kompetencje społeczne oraz szeroką wiedzę uniwersytecką. Absolwent realizuje efekty kształcenia z zakresu nauk społecznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, umożliwiający szybki awans życiowy oraz podejmowanie odpowiedzialnych obowiązków w pracy zawodowej lub społecznej w sferze turystyki i rekreacji. Jego wiedza poszerzona jest o inne dyscypliny naukowe powiązane z turystyką. W ramach przedmiotów specjalności: zdrowotne podstawy turystyki i rekreacji wiedza studenta zostanie poszerzona między innymi w zakresie podstaw fizjoterapii, kinezyterapii, odnowy biologicznej w sporcie i rekreacji, gimnastyki korekcyjnej z elementami rehabilitacji, wychowania zdrowotnego, technik relaksacyjnych, turystyki kwalifikowanej i alternatywnej. Treści programowe zostały rozszerzone o system informacji turystycznej i warsztaty z przewodnictwa i pilotażu, co pozwoli przygotować absolwenta do pełnienia roli profesjonalnego animatora turystyki i rekreacji, rezydenta oraz pilota wycieczek. Wprowadzone bloki przedmiotów do wyboru, pozwolą na poszerzenie kompetencji w zakresie technik wykonywania masażu klasycznego, sportowego, lecznictwa i turystyki uzdrowiskowej, gerontopedagogiki, usprawniania osób z zaburzeniami sensorycznymi oraz sportu osób niepełnosprawnych. Wśród przedmiotów praktycznych student pozna siatkówkę plażową, Nordic Walking oraz inne wybrane formy turystyki i rekreacji. Absolwent specjalności: zdrowotne podstawy turystyki i rekreacji posiada pogłębioną wiedzę z zakresu problemów związanych ze zdrowotnymi podstawami turystyki i rekreacji. Uzyskuje pełne przygotowanie do programowania, planowania i realizacji działalności w zakresie turystyki i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem aspektów zdrowia i podstaw rehabilitacji ruchowej.

  Kierunek prowadzony łącznie z Wydziałem Zarządzania i Ekonomiki Usług

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty: turystyka kwalifikowana i alternatywna, podstawy przewodnictwa i pilotażu, turystyka uzdrowiskowa, zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, marketing usług turystycznych i rekreacyjnych, Nordic Walking.

  Możliwości zatrudnienia: absolwent kierunku turystyka i rekreacja, specjalność: zdrowotne podstawy turystyki i rekreacji, posiada kwalifikacje do pracy w hotelach i kompleksach turystycznych, kompleksach sanatoryjnych i uzdrowiskowych, ośrodkach odnowy biologicznej, obiektach SPA i wellness, Instytutach Zdrowia i poradniach zdrowia, klubach fitness, ośrodkach wypoczynkowych, placówkach rekreacyjnych i sportowych, biurach podróży, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach, jak również uzyska uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku turystyka i rekreacja mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Profil studiów: praktyczny

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • zdrowotne podstawy turystyki i rekreacji

  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru
  W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
  O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
  Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.


  Dodatkowe informacje:

  brak