• 03 KWI 17

  Celem kształcenia na drugim stopniu studiów kierunku TURYSTYKA I REKREACJA jest przekazanie wiedzy z zakresu: historii kultury, socjologii czasu wolnego, regionów turystycznych, informatyki w turystyce i rekreacji, marketingu usług turystycznych i rekreacyjnych, polityki i planowania turystycznego oraz zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym. Część zajęć prowadzonych jest w terenie w postaci wizyt studyjnych w podmiotach rynku turystycznego.
  Absolwent studiów kierunku TURYSTYKA I REKREACJA zostanie wyposażony we wszechstronną i poszerzoną – w stosunku do studiów I stopnia – wiedzę z zakresu szeroko rozumianej gospodarki turystycznej i rekreacji oraz będzie umieć poruszać się swobodnie w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej.

  Kierunek prowadzony łącznie w Wydziałem Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty: zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, planowanie turystyczne, zarządzanie kadrami w turystyce, kreatywność i innowacje w turystyce, informacja turystyczna, turystyka biznesowa.

  Możliwości zatrudnienia: podmioty pośrednictwa i organizacji w turystyce, przedsiębiorstwa turystyczne krajowe i międzynarodowe, firmy świadczące przewozy turystyczne, punkty i centra informacji turystycznej, obiekty zakwaterowania zbiorowego (hotele, motele, pensjonaty), przedsiębiorstwa i instytucje turystyczne lub powiązane z turystyką.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku TURYSTYKA I REKREACJA mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • biznes turystyczny

  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru
  W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
  O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
  Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.


  Dodatkowe informacje:

  Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, jako jedna z nielicznych jednostek w Polsce, otrzymał najwyższą wyróżniającą ocenę jakości kształcenia przeprowadzoną przez Polską Komisję Akredytacyjną.