• 03 KWI 17

  Studia drugiego stopnia na kierunku turystyka i rekreacja trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Przedmioty kierunkowe realizowane w trakcie studiów skoncentrowane są wokół:

  – funkcjonowania i organizacji turystyki w Polsce i na świecie oraz jej wpływu na stan środowiska przyrodniczego i kulturowego,
  – kreowania strategii rynkowych w turystyce,
  – tworzenia oraz zarządzania produktem turystycznym i rekreacyjnym,
  – funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych i rekreacyjnych oraz kierunków rozwoju turystyki w ujęciu regionalnym,
  – wykorzystania metod badań rynku turystycznego na potrzeby funkcjonowania przedsiębiorstwa turystycznego oraz na potrzeby rozwoju turystyki w miejscowościach turystycznych
  – znajomości protokołu dyplomatycznego w biznesie turystycznym.

  W oparciu o dobre przygotowanie teoretyczne i dostosowane do profilu kształcenia zajęcia praktyczne, absolwenci posiadają umiejętności podejmowania decyzji oraz twórczego rozwiązywania problemów związanych z działalnością w sferze turystyki i rekreacji, współpracy z ludźmi i kierowania zespołami ludzkimi. Wyposażeni są w umiejętności umożliwiające działalność badawczą i menedżerską w dziedzinie turystyki i rekreacji.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty: kreowanie produktów turystycznych, polityka turystyczna, organizacja i obsługa międzynarodowego ruchu turystycznego, turystyka uzdrowiskowa rynek usług spa & wellness, jakość i innowacje w turystyce, działalność touroperatorska, sieci i systemy hotelowe na świecie, zarządzanie projektami turystycznymi, współczesne trendy w turystyce i rekreacji, komunikacja interpersonalna i międzykulturowa w biznesie turystycznym, zarządzanie kadrami w turystyce.

  Możliwości zatrudnienia: przedsiębiorstwa turystyczne i rekreacyjne, jednostki administracji samorządowej i rządowej, sanatoria, ośrodki spa & wellness, centra rekreacji i odnowy biologicznej, sieci placówek informacji turystycznej, organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia, regionalne i lokalne organizacje turystyczne

  Kontynuacja nauki: studia III stopnia

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  biznes medical spa & wellness
  biznes turystyczny
  turystyka międzynarodowa


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  Kierunek konsekwentnie zajmuje wysokie miejsca wśród uczelni kształcących w zakresie turystyki i rekreacji wg rankingu branżowego miesięcznika „Wiadomości Turystyczne”. Program studiów powstał w konsultacji z praktykami z branży turystycznej, którzy również są zaangażowani w prowadzenie zajęć specjalistycznych. Ważną rolę w kształceniu studentów i poszerzaniu ich horyzontów odgrywają prężnie działające Koła Naukowe Turystyki i Rekreacji „Odkrywcy” oraz „KoNTurUS”.