• 03 KWI 17

  Studia drugiego stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Po I semestrze studia realizowane są w ramach dwóch specjalności. Przedmioty kierunkowe realizowane w trakcie studiów skoncentrowane są wokół funkcjonowania i organizacji turystyki w Polsce i na świecie oraz jej wpływu na stan środowiska przyrodniczego i kulturowego, tworzenia oraz zarządzania produktem turystycznym i rekreacyjnym, funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych i rekreacyjnych oraz kierunków rozwoju turystyki w ujęciu regionalnym. W oparciu o dobre przygotowanie teoretyczne i dostosowane do profilu kształcenia, zajęcia praktyczne, absolwenci posiadają umiejętności podejmowania decyzji oraz twórczego rozwiązywania problemów związanych z działalnością w sferze turystyki i rekreacji, współpracy z ludźmi i kierowania zespołami ludzkimi. Wyposażeni są w umiejętności umożliwiające działalność badawczą i menedżerską w dziedzinie turystyki i rekreacji.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty: kreowanie produktów turystycznych, polityka turystyczna, organizacja i obsługa międzynarodowego ruchu turystycznego, turystyka zdrowotna i uzdrowiskowa, jakość i innowacje w turystyce, działalność touroperatorska, sieci i systemy hotelowe na świecie, zarządzanie projektami turystycznymi.

  Możliwości zatrudnienia: przedsiębiorstwa turystyczne i rekreacyjne, jednostki administracji samorządowej i rządowej, centra rekreacji i odnowy biologicznej, sieci placówek informacji turystycznej,  organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia, regionalne i lokalne organizacje turystyczne

  Kontynuacja nauki: studia III stopnia

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • Turystyka międzynarodowa
  • Turystyka specjalistyczna

  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów


  Kryteria kwalifikacji:

  O przyjęcie na studia II stopnia na kierunku turystyka i rekreacja mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjackich) na kierunku należącym do obszaru nauk przyrodniczych lub nauk społecznych lub nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

  Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia kierunku spoza obszaru nauk przyrodniczych, społecznych albo nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zagadnienia z zakresu:

  1. Zasoby, walory i atrakcje turystyczne Polski i świata (definicje, struktura, rozmieszczenie),
  2. Oferta turystyczna i rekreacyjna (produkt turystyczny i rekreacyjny, struktura produktu, sezonowości produktu),
  3. Ruch turystyczny i jego organizacja (instytucje i podmioty organizacji i obsługi ruchu, przestrzenny rozkład penetracji turystycznej),
  4. Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne (zakres pojęciowy i struktura rodzajowa, rozmieszczenie).

   

  Zasady kwalifikacji:

  O przyjęciu na studia II stopnia osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjackich) na kierunku należącym do obszaru nauk przyrodniczych lub nauk społecznych lub nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej decyduje ocena otrzymana na dyplomie ukończenia studiów. Ocena ta zostanie przeliczona na punkty, zgodnie z tabelą. Jeżeli w przedłożonym dyplomie ukończenia studiów występuje inna skala ocen niż uwzględnione w tabeli, decyzję o przyznaniu punktów za poszczególne oceny podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. O przyjęciu na studia II stopnia osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku spoza obszaru nauk przyrodniczych lub nauk społecznych lub nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej ocenianej w skali ocen od 2 do 5. Ocena ta zostanie przeliczona na punkty, zgodnie z tabelą. Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa ustalona według uzyskanych punktów, do wyczerpania ustalonego limitu przyjęć.

  Wzór przeliczeń ocen na punkty:
  Dla skali sześciostopniowej (od 1 do 6): dopuszczający 2 – 10 pkt  dostateczny 3 –  20 pkt, dostateczny plus 3,5 – 40 pkt, dobry 4 – 60 pkt dobry plus 4,5 – 80 pkt bardzo dobry 5 – 90 pkt, celujący 6 – 100 pkt
  Dla skali czterostopniowej (od 2 do 5): dostateczny 3 –  20 pkt, dostateczny plus 3,5 – 40 pkt, dobry 4 – 60 pkt, dobry plus 4,5 – 80 pkt, bardzo dobry 5 – 100 pkt


  Dodatkowe informacje:

  brak