• 05 CZE 19

  Studia drugiego stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Przedmioty kierunkowe realizowane w trakcie studiów skoncentrowane są wokół funkcjonowania i organizacji turystyki w Polsce i na świecie oraz jej wpływu na stan środowiska przyrodniczego i kulturowego, tworzenia oraz zarządzania produktem turystycznym i rekreacyjnym, funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych i rekreacyjnych oraz kierunków rozwoju turystyki w ujęciu regionalnym. W oparciu o dobre przygotowanie teoretyczne i dostosowane do profilu kształcenia, zajęcia praktyczne, absolwenci posiadają umiejętności podejmowania decyzji oraz twórczego rozwiązywania problemów związanych z działalnością w sferze turystyki i rekreacji, współpracy z ludźmi i kierowania zespołami ludzkimi. Wyposażeni są w umiejętności umożliwiające działalność badawczą i menedżerską w dziedzinie turystyki i rekreacji.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty: kreowanie produktów turystycznych, polityka turystyczna, organizacja i obsługa międzynarodowego ruchu turystycznego, turystyka zdrowotna i uzdrowiskowa, jakość i innowacje w turystyce, działalność touroperatorska, sieci i systemy hotelowe na świecie, zarządzanie projektami turystycznymi.

  Możliwości zatrudnienia: przedsiębiorstwa turystyczne i rekreacyjne, jednostki administracji samorządowej i rządowej, centra rekreacji i odnowy biologicznej, sieci placówek informacji turystycznej,  organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia, regionalne i lokalne organizacje turystyczne

  Kontynuacja nauki: studia III stopnia

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  biznes medical spa & wellness
  biznes turystyczny
  turystyka międzynarodowa


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  brak