• 22 PAŹ 20

  Studia na tym kierunku pozwalają przygotować się do zawodu literata oraz do intensywnej aktywności w sferze kultury artystycznej.
  Student uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie literaturoznawstwa, w tym ze znajomości faktów, zjawisk i teorii wyjaśniających zależności między literaturą, kulturą/cywilizacją a społeczeństwem. Studia pisarskie drugiego stopnia – o unikatowej w skali regionu i Polski formule – są realizowane w systemie zajęć popołudniowych odbywających się od poniedziałku do piątku po godzinie 15.15.

   

  Nauczysz się:
  • identyfikować dzieła literackie i krytycznoliterackie,
  • analizować, interpretować oraz wartościować cudze dzieła literackie i krytycznoliterackie,
  • prezentować kompetencje społeczne istotne dla wykonywania zawodów związanych z tworzeniem dzieł literackich i krytycznoliterackich oraz planowym i systematycznym udziałem w życiu kulturalnym.

   

  Przykładowe przedmioty:
  Literatura na świecie, topografie światów fikcjonalnych, humanistyka nieantropocentryczna,
  warsztaty redakcyjne, warsztaty mistrzowskie, scenopisanie, komunikacja interpersonalna
  – warsztaty.

   

  Nasi absolwenci mogą podjąć zatrudnienie w:

  • zawodach, w których konieczna jest znajomość sztuki pisarskiej, np. w zawodzie pisarza, scenarzysty, blogera, reportażysty,
  • charakterze pracownika mediów, np. krytyka artystycznego, eseisty, redaktora w czasopismach i mediach internetowych,
  • wydawnictwach literackich,
  • działach literackich teatru, radia, telewizji,
  • domach kultury,
  • różnych sektorach gospodarki (kultura, administracja, szkolnictwo).

   

  Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

  WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  moduł:

  • strategie narracyjne

  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:

  W = 0,5 O + 0,5 Ś,

  Gdzie:

  O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia,

  Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.


  Dodatkowe informacje:

  Studia pisarskie drugiego stopnia – o unikatowej w skali regionu i Polski formule – są realizowane w systemie zajęć popołudniowych odbywających się od poniedziałku do piątku po godzinie 15.15.