• 22 PAŹ 20

  Celem studiów pisarskich drugiego stopnia jest przygotowanie do zawodu literata oraz do intensywnej aktywności w sferze kultury artystycznej oraz medialnej przez pogłębioną merytorycznie formację humanistyczną, obejmującą zarówno zaawansowane zagadnienia artystyczne i twórcze, jak i zaawansowaną – niezbędną dla podejmowania działalności pisarskiej – wiedzę z zakresu literaturoznawstwa, w tym znajomość faktów, zjawisk i teorii wyjaśniających złożone zależności między literaturą, kulturą/cywilizacją a społeczeństwem. Przedmiotem nauczania jest zatem specjalistyczna wiedza na temat procesu twórczego, zaawansowanych tendencji zachodzących w obszarze humanistyki literackiej i okołoliterackiej, jak również zespół umiejętności interpretacji różnorakich tekstów oraz wypowiadania się w formach literackich i paraliterackich. W rezultacie studia przygotowują do aktywnego i dojrzałego uczestnictwa w sferze publicznej, a szczególnie we współczesnym życiu literackim i kulturalnym, z uwzględnieniem obszaru nowych mediów.

  Umiejętności uzyskiwane w trakcie studiów

  Studia pisarskie drugiego stopnia dostarczą absolwentom:

  • zaawansowanej wiedzy niezbędnej do identyfikowania dzieł literackich i krytycznoliterackich;
  • zaawansowanych umiejętności opisu, analizy, interpretacji oraz wartościowania cudzych dzieł literackich i krytycznoliterackich, a także kreatywności twórczej i rozległych kompetencji warsztatowych, niezbędnych do tworzenia i publikowania własnych form pisarskich;
  • rozległych kompetencji społecznych istotnych dla wykonywania zawodów związanych z tworzeniem dzieł literackich i krytycznoliterackich oraz planowym i systematycznym udziałem w życiu kulturalnym.

  Kariera i praca

  Nasi absolwenci mogą podjąć zatrudnienie w:

  • zawodach, w których konieczna jest znajomość sztuki pisarskiej, np. w zawodzie pisarza, scenarzysty, blogera, reportażysty,
  • charakterze pracownika mediów, np. krytyka artystycznego, eseisty, redaktora w czasopismach i mediach internetowych,
  • wydawnictwach literackich,
  • działach literackich teatru, radia, telewizji,
  • domach kultury,
  • różnych sektorach gospodarki (kultura, administracja, szkolnictwo).

   

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  moduł: strategie narracyjne


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:

  W = 0,5 O + 0,5 Ś,

  Gdzie:

  O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia,

  Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

   


  Dodatkowe informacje:

  Studia pisarskie drugiego stopnia – o unikatowej w skali regionu i Polski formule – są realizowane w systemie zajęć popołudniowych odbywających się od poniedziałku do piątku po godzinie 15.15.