• 08 CZE 20

  Celem studiów pisarskich drugiego stopnia jest przygotowanie do zawodu literata oraz do intensywnej aktywności w sferze kultury artystycznej oraz medialnej przez pogłębioną merytorycznie formację humanistyczną, obejmującą zarówno zaawansowane zagadnienia artystyczne i twórcze, jak i zaawansowaną – niezbędną dla podejmowania działalności pisarskiej – wiedzę z zakresu literaturoznawstwa, w tym znajomość faktów, zjawisk i teorii wyjaśniających złożone zależności między literaturą, kulturą/cywilizacją a społeczeństwem. Przedmiotem nauczania jest zatem specjalistyczna wiedza na temat procesu twórczego, zaawansowanych tendencji zachodzących w obszarze humanistyki literackiej i okołoliterackiej, jak również zespół umiejętności interpretacji różnorakich tekstów oraz wypowiadania się w formach literackich i paraliterackich. W rezultacie studia przygotowują do aktywnego i dojrzałego uczestnictwa w sferze publicznej, a szczególnie we współczesnym życiu literackim i kulturalnym, z uwzględnieniem obszaru nowych mediów.

  Umiejętności uzyskiwane w trakcie studiów

  Studia pisarskie drugiego stopnia dostarczą absolwentom:

  • zaawansowanej wiedzy niezbędnej do identyfikowania dzieł literackich i krytycznoliterackich;
  • zaawansowanych umiejętności opisu, analizy, interpretacji oraz wartościowania cudzych dzieł literackich i krytycznoliterackich, a także kreatywności twórczej i rozległych kompetencji warsztatowych, niezbędnych do tworzenia i publikowania własnych form pisarskich;
  • rozległych kompetencji społecznych istotnych dla wykonywania zawodów związanych z tworzeniem dzieł literackich i krytycznoliterackich oraz planowym i systematycznym udziałem w życiu kulturalnym.

  Kariera i praca

  Nasi absolwenci mogą podjąć zatrudnienie w:

  • zawodach, w których konieczna jest znajomość sztuki pisarskiej, np. w zawodzie pisarza, scenarzysty, blogera, reportażysty,
  • charakterze pracownika mediów, np. krytyka artystycznego, eseisty, redaktora w czasopismach i mediach internetowych,
  • wydawnictwach literackich,
  • działach literackich teatru, radia, telewizji,
  • domach kultury,
  • różnych sektorach gospodarki (kultura, administracja, szkolnictwo).

   

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  moduł: strategie narracyjne


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia*. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:

  W = 0,5 O + 0,5 Ś,

  Gdzie:

  O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia,

  Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

  *Osoby, które ukończyły studia na kierunku innym niż studia pisarskie pierwszego stopnia, przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej ich wiedzę z zakresu literatury polskiej i powszechnej oraz języka polskiego, a także kompetencje językowe i praktyczne umiejętności komunikacyjno-redakcyjne (na poziomie gwarantowanym przez studia pisarskie I stopnia), opcjonalnie potwierdzone przez prezentację dotychczasowego dorobku literackiego (do wglądu komisji). Na podstawie tej rozmowy kandydaci mogą być dopuszczeni lub niedopuszczeni do kwalifikacji na podstawie określonej wyżej liczby otrzymanych punktów.


  Dodatkowe informacje:

  Studia pisarskie drugiego stopnia – o unikatowej w skali regionu i Polski formule – są realizowane w systemie zajęć popołudniowych odbywających się od poniedziałku do piątku po godzinie 15.15.