• 07 LIS 17

  Kierunek wyposaża studenta w podstawową wiedzę o dziejach wojska i wojskowości oraz konfliktach militarnych w wymiarze globalnym i lokalnym, historycznym i współczesnym. Student ma unikalną możliwość poznania na uczelni humanistycznej wojska i problematyki wojennej, z uwzględnieniem skutków i konsekwencji działań wojennych. Poznaje miejsce tradycji opartej na wydarzeniach militarnych w polityce władz lokalnych i polityce historycznej państwa, jak również jej wpływ na dzia­łania organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • analizować i oceniać związki między polityką państwa, funkcjonowaniem sił zbrojnych i życiem społeczeństwa,
  • dostrzegać konsekwencje konfliktów międzynarodowych i wewnętrznych w różnych aspektach funkcjonowania państwa i społeczeństwa,
  • rozpoznawać różne rodzaje wojsk, ich uzbrojenie, zarówno historyczne, jak i współczesne. Dowiesz się również, jaką rolę pełni wojsko w życiu społeczeństwa i państwa, w jego polityce zagranicznej i wewnętrznej w okresie pokoju i wojny

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują w:
  – organach administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialnych za sprawy obronności i bezpieczeństwa państwa,
  – mediach zajmujących się tą problematyką,
  – muzeach, bibliotekach, archiwach oraz innych instytucjach sprawujących ochronę nad dziedzictwem narodowym,
  – Siłach Zbrojnych, Policji, Straży Granicznej i innych służbach mundurowych, szczególnie na stanowiskach, gdzie niezbędne jest przygotowanie z zakresu humanistyki, np. na misjach pokojowych.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • geografia
  • historia
  • historia sztuki
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • język polski

  Dodatkowe informacje:

  brak