• 05 CZE 19

  Studiujący mają możliwość uzyskania podstawowej wiedzy o dziejach wojska i wojskowości, a także konfliktach militarnych w wymiarze globalnym i lokalnym, historycznym i współczesnym. Ma również możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem wojska i problematyki wojennej, z uwzględnieniem skutków i konsekwencji działań wojennych. W programie uwzględniono również miejsca tradycji związane z polityką historyczną państwa, jak również ich wpływ na działania organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:

  • analizy i oceny związków między polityką państwa, funkcjonowaniem sił zbrojnych i życiem społeczeństwa,
  • dostrzegać konsekwencje konfliktów międzynarodowych i wewnętrznych w różnych aspektach funkcjonowania państwa i społeczeństwa,
  • jak zaplanować i przeprowadzić widowisko polegające na rekonstrukcji przeszłości,
  • rozpoznawać różne rodzaje wojsk, ich uzbrojenie zarówno historyczne, jak i współczesne,
  • jak w ramach wycieczki turystycznej zaprezentować przeszłość militarną danego miejsca.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują w:
  • organach administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialnych za sprawy obronności i bezpieczeństwa państwa,
  • mediach zajmujących się tą problematyką,
  • muzeach, bibliotekach i innych instytucjach sprawujących ochronę nad dziedzictwem narodowym,
  • Siłach Zbrojnych, Policji, Straży Granicznej i innych służbach mundurowych, szczególnie na stanowiskach, gdzie niezbędne jest przygotowanie z zakresu humanistyki, np. na misjach pokojwych.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • geografia
  • historia
  • historia sztuki
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • język polski

  Dodatkowe informacje:

  Student w każdym roku studiów bierze udział w zajęciach praktycznych, które wprowadzają go w badania nad wojną i wojskowością.