• 30 MAR 17

  Kierunek wyposaża studenta w podstawową wiedzę o dziejach wojska i wojskowości oraz konfliktów militarnych w wymiarze globalnym i lokalnym w wymiarze historycznym i współczesnym. Student nabiera umiejętności analizy i oceny związków między polityką państwa, funkcjonowaniem sił zbrojnych i życiem społeczeństwa. Podczas studiów ich uczestnik zdobywa umiejętność dostrzegania konsekwencji konfliktów międzynarodowych i wewnętrznych w różnych aspektach funkcjonowania państwa i społeczeństwa oraz roli wojska w życiu społeczeństwa, polityce zagranicznej i wewnętrznej państwa w okresie pokoju. Student nabywa umiejętności dostrzegania przejawów tradycji wojskowej oraz jej kultywowania. Poznaje miejsce tradycji opartej o wydarzenia militarne w polityce władz lokalnych i polityce historycznej państwa, jak również jej wpływ na działania organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty: konflikty zbrojne we współczesnym świecie, organizacja sił zbrojnych wiodących państw świata, historia wojen morskich od starożytności do XX wieku, metodyka i technika rekonstrukcji umundurowania, znaków i medali wojskowych, turystyka militarna w Polsce i na świecie, wizerunek wojska i wojny w mediach.

  Możliwości zatrudnienia: absolwent będzie przygotowany do podjęcia służby w siłach zbrojnych, policji, straży granicznej i innych służbach mundurowych, a także pracy w stowarzyszeniach i firmach odtwórstwa historycznego oraz w biurach turystycznych wszędzie tam, gdzie niezbędne jest przygotowanie z zakresu humanistyki ( np. misje pokojowe; praca wychowawcza, widowiska historyczne, trasy bitew i kampanii wojennych). Zdobyte kwalifikacje sprzyjać będą uzyskaniu zatrudnienia w organach administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialnych za sprawy obronności i bezpieczeństwa państwa oraz w mediach zajmujących się tą problematyką, a także w  muzeach, bibliotekach, archiwach oraz innych instytucjach sprawujących ochronę nad dziedzictwem  narodowym. Wybrane specjalności umożliwią też kreowanie wydarzeń związanych z rekonstrukcjami historycznymi, podjęcie pracy w charakterze przewodnika turystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień militarystyki historycznej.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów II stopnia na kierunku Studia nad wojną i wojskowością, mogą kontynuować kształcenie na studiach III stopnia w zakresie dyscypliny naukowej historia oferowanych przez Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych oraz na innych studiach doktoranckich prowadzonych zarówno przez Wydział Humanistyczny, jak i inne wydziału Uniwersytetu Szczecińskiego i inne uczelnie. Absolwenci mogą również skorzystać z oferty studiów podyplomowych realizowanych w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych oraz innych prowadzonych w Uniwersytecie Szczecińskim i innych uczelniach.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • Militarystyka współczesna
  • Dzieje wojen i wojskowości
  • Rekonstrukcja historyczna
  • Turystyka militarno-historyczna

  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia z obszaru nauk humanistycznych i społecznych.

  Kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia w obszarze kształcenia innym niż (wyżej podane) obowiązywać będzie rozmowa kwalifikacyjna.

  Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  brak