• 05 CZE 19

  Studiujący mają możliwość uzyskania wiedzy o dziejach wojska i wojskowości, a także konfliktach militarnych w wymiarze globalnym i lokalnym, historycznym i współczesnym. Mają również możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem wojska i problematyki wojennej, z uwzględnieniem skutków i konsekwencji działań wojennych. W programie uwzględniono również miejsca tradycji związane z polityką historyczną państwa, jak również ich wpływ na działania organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych.
  Ponadto nauczysz się:
  • analizy i oceny związków między polityką państwa, funkcjonowaniem sił zbrojnych i życiem społeczeństwa,
  • dostrzegania wpływu konfliktów międzynarodowych i wewnętrznych na funkcjonowanie państwa i społeczeństwa,
  • rozpoznawać różne rodzaje wojsk i ich uzbrojenia,
  • planowania i przeprowadzania widowiska polegającego na rekonstrukcji przeszłości,
  • prezentować przeszłość militarną danego miejsca w ramach wycieczki turystycznej.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty: konflikty zbrojne we współczesnym świecie, organizacja sił zbrojnych wiodących państw świata, historia wojen morskich od starożytności do XX wieku, metodyka i technika rekonstrukcji umundurowania, znaków i medali wojskowych, turystyka militarna w Polsce i na świecie, wizerunek wojska i wojny w mediach.

  Nasi absolwenci znajdą zatrudnienie w:
  • organach administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialnych za spr awy
  obronności i bezpieczeństwa państwa,
  • mediach zajmujących się tą problematyką,
  • muzeach, bibliotekach oraz innych instytucjach sprawujących ochronę nad dziedzictwem narodowym,
  • Siłach Zbrojnych, Policji, Straży Granicznej i innych służbach mundur owych, szczególnie na stanowiskach, gdzie niezbędne jest przygotowanie z zakresu humanistyki (np. misje pokojowe).

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów II stopnia na kierunku Studia nad wojną i wojskowością, mogą kontynuować kształcenie na studiach III stopnia w zakresie dyscypliny naukowej historia oferowanych przez Uniwersytet Szczeciński

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • obrona terytorialna;
  • militarystyka współczesna;
  • dzieje wojen i wojskowości

  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia z obszaru nauk humanistycznych i społecznych.

  Kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia w obszarze kształcenia innym niż (wyżej podane) obowiązywać będzie rozmowa kwalifikacyjna.

  Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  Studenci na każdym roku studiów biorą udział w zajęciach terenowych, które w praktyczny sposób wprowadzają go w świat badań nad wojną i wojskowością.