• 22 PAŹ 20

  Studiujący zapoznają się z podstawowymi elementami warsztatu naukowego z zakresu stosunków międzynarodowych. Taka wiedza pozwala na samodzielną analizę faktów z przeszłości i bieżących światowych wydarzeń, nie tylko politycznych.
  W programie szczególną uwagę poświęcono zapoznawaniu się z podstawowymi pojęciami i rozumieniu zagadnień z obszarów: prawa, ekonomii, demografii i statystyki, nauce o państwie oraz historii stosunków międzynarodowych. Ponadto studenci poznają korzenie i współczesność polskiej polityki zagranicznej oraz kulturowe i cywilizacyjne korzenie współczesnej historii, dyplomacji oraz bieżących problemów Polski i świata.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty:
  Bezpieczeństwo międzynarodowe, międzynarodowa ochrona praw człowieka, globalizacja
  i regionalizacja, neoinstytucjonalizm we współczesnym świecie, oral history w naukach
  społecznych.

  Nasi absolwenci pracują jako:
  • dyplomaci i urzędnicy konsularni,
  • urzędnicy, analitycy i specjaliści administracji państwowej i samorządowej,
  • pracownicy organizacji i instytucji międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą,
  • specjaliści ds. międzynarodowych w przedsiębiorstwach i korporacjach działających na rynkach międzynarodowych,
  • pracownicy naukowi uczelni wyższych, analitycy w placówkach naukowo-badawczych zajmujących się sprawami międzynarodowymi,
  • eksperci w szeroko rozumianych mediach.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów II stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe, mogą kontynuować kształcenie na studiach III stopnia w zakresie dyscypliny naukowej historia oferowanych przez Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych oraz na innych studiach doktoranckich prowadzonych zarówno przez Wydział Humanistyczny, jak i inne wydziału Uniwersytetu Szczecińskiego i inne uczelnie. Absolwenci mogą również skorzystać z oferty studiów podyplomowych realizowanych w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych oraz innych prowadzonych w Uniwersytecie Szczecińskim i innych uczelniach.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • regiony, subregiony, pogranicza;
  • gospodarka światowa i handel międzynarodowy;
  • komunikacja i lobbing.

  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów zgodnie z przepisami obowiązującymi na Uczelni.


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych.

  Kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia w obszarze kształcenia innym niż wyżej podane obowiązywać będzie rozmowa kwalifikacyjna.

  Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier.