• 30 MAR 17

  Celem przedmiotów zawierających treści podstawowe jest wyposażenie studenta w zaawansowane elementy warsztatu naukowego stosunków międzynarodowych, pozwalające na samodzielną analizę współczesnych wydarzeń na arenie międzynarodowej zarówno w kontekście teorii, jak i pragmatyki. Studenta zapoznaje się z międzynarodowymi regulacjami prawnymi w zakresie ochrony praw człowieka oraz ochrony środowiska, funkcjonowania międzynarodowych rynków i transakcji finansowych oraz prawa gospodarczego Unii Europejskiej, procesów globalizacji i regionalizacji, międzynarodowej polityki społecznej, komunikowania międzynarodowego i międzykulturowego oraz prognozowania i symulacji międzynarodowych.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty: prognozowanie i symulacje międzynarodowe, surowce energetyczne w polityce światowej i regionalnej, międzynarodowy rynek informacji i nowych technologii, foresight i zarządzanie przyszłością.

  Możliwości zatrudnienia: umiejętności i wiadomości zdobyte przez absolwenta pozwalają mu znaleźć zatrudnienie w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z obrotem międzynarodowym, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanej z polityką zagraniczną i gospodarczą, ośrodkach naukowo-badawczych i eksperckich, zajmujących się stosunkami międzynarodowymi, w dyplomacji oraz w środkach masowego przekazu (prasa, radio, telewizja). Absolwent dysponuje nawykami ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów II stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe, mogą kontynuować kształcenie na studiach III stopnia w zakresie dyscypliny naukowej historia oferowanych przez Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych oraz na innych studiach doktoranckich prowadzonych zarówno przez Wydział Humanistyczny, jak i inne wydziału Uniwersytetu Szczecińskiego i inne uczelnie. Absolwenci mogą również skorzystać z oferty studiów podyplomowych realizowanych w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych oraz innych prowadzonych w Uniwersytecie Szczecińskim i innych uczelniach.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • regiony, subregiony, pogranicza,
  • komunikacja i lobbing,
  • gospodarka światowa i handel międzynarodowy,

  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów zgodnie z przepisami obowiązującymi na Uczelni.


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia z obszaru nauk humanistycznych i społecznych.

  Kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia w obszarze kształcenia innym niż (wyżej podane) obowiązywać będzie rozmowa kwalifikacyjna.

  Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  brak