• 13 SIE 18

  Absolwent studiów kierunku socjologia drugiego stopnia jest przygotowany do samodzielnej realizacji badań społecznych. Umie projektować badania jakościowe i ilościowe. Umie korzystać z podstawowych technik badań terenowych oraz umie interpretować uzyskane wyniki. Absolwent potrafi wykorzystywać teoretyczny dorobek dyscypliny i analizować dane empiryczne odwołując się do pojęć i modeli teoretycznych. W szczególności umie projektować, monitorować i ewaluować programy służące rozwiązywaniu bieżących problemów społecznych. Absolwent posiada umiejętności posługiwania się technologiami informacyjnymi na poziomie European Driving Licence oraz umiejętności wykonywania analiz statystycznych w pakiecie SPSS lub równorzędnym.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty: praca z rodziną dysfunkcyjną, prawo rodzinne i opiekuńcze, modele pracy społecznej, socjologia polityki, socjologia medycyny, gerontologia.

  Możliwości zatrudnienia: absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku socjologia może samodzielnie wykorzystać kwalifikacje w pracy w instytucjach publicznych, prywatnych i non profit, podejmować prace badawcze i analityczne o charakterze naukowym we wszelkich typach instytucji, zarówno w sektorze prywatnym (instytucje badań rynkowych, instytucje badań opinii publicznej), sektorze publicznym (administracja rządowa i samorządowa), jak i w organizacjach pozarządowych, a także w szkolnictwie (po uzupełnieniu kwalifikacji pedagogicznych).

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku socjologia mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • koordynator i doradca rodziny.
  • badania społeczne (polityka, kultura, rynek),
  • socjologia organizacji i zarządzania,

  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów.


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  brak