• 05 CZE 19

  Student ma możliwość zdobycia wiedzy z socjologii, poszerzonej o podstawy nauk społecznych, filozofii, kulturoznawstwa, etyki, historii i innych dyscyplin pokrewnych, co pozwala na przeprowadzenie samodzielnej analizy procesów, mechanizmów i struktur życia społecznego. Potrafi zaprojektować i przeprowadzić badania socjologiczne. Nabywa umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu, w tym pracy zespołowej, z zachowaniem zasad etycznych i prawnych. Ponadto poznaje metody posługiwania się technologiami informacyjnymi na poziomie Eurpean Driving Licence oraz wykonywania analiz statystycznych w pakiecie SPSS lub równorzędnym.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty: praca z rodziną dysfunkcyjną, prawo rodzinne i opiekuńcze, modele pracy społecznej, socjologia polityki, socjologia medycyny, gerontologia.

  Nasi absolwenci znajdą zatrudnienie w:
  • instytucjach zajmujących się problemami rozwoju kultury w mediach,
  • administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjach pozarządowych,
  • agencjach reklamowych,
  • firmach prowadzących badania marketingowe, badania rynku i badania opinii publicznej,
  • oddziałach firm zajmujących się zarządzaniem personelem,
  • ośrodkach badań naukowych.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku socjologia mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • badania społeczne (polityka, kultura, rynek);
  • koordynator i doradca rodziny;
  • socjologia organizacji i zarządzania

  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów.


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier.