• 13 SIE 18

  Jeżeli chcesz lepiej rozumieć zasady świata społecznego, wiedzieć, dlaczego ludzie ulegają wpływom innych, potrafić zaprojektować i przeprowadzić badania socjologiczne, to kierunek właśnie dla Ciebie.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • analizować i opisywać złożone mechanizmy rozwoju życia społecznego,
  • rozwiązywać problemy zawodowe, a także gromadzić, przetwarzać oraz pisemnie i ustnie przekazywać informacje dotyczące struktury i rozwoju życia społecznego,
  • wykonywać podstawowe analizy statystyczne z pomocą informatycznych narzędzi wspomagających, projektować badania empiryczne używając podstawowych technik badawczych, interpretować wyniki badań z wykorzystaniem teoretycznego dorobku dyscypliny

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują w:
  – instytucjach zajmujących się problemami rozwoju kultury, w mediach,
  – administracji rządowej i samorzą­dowej oraz organizacjach pozarzą­dowych,
  – agencjach reklamowych,
  – firmach prowadzących badania marketingowe, badania rynku i badania opinii publicznej,
  – ośrodkach badań naukowych.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • socjologia zdrowia;
  • socjologia kultury; socjologia stosowana

  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje:

  brak