• 05 CZE 19

  Student ma możliwość zdobycia wiedzy z socjologii, poszerzonej o podstawy nauk społecznych, filozofii, kulturoznawstwa, etyki, historii i innych dyscyplin pokrewnych, co pozwala na przeprowadzenie samodzielnej analizy procesów, mechanizmów i struktur życia społecznego. Potrafi zaprojektować i przeprowadzić badania socjologiczne. Nabywa umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu, w tym pracy zespołowej, z zachowaniem zasad etycznych i prawnych.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • analizować i opisywać złożone mechanizmy rozwoju życia społecznego,
  • rozwiązywać problemy zawodowe, a także gromadzić, przetwarzać oraz pisemnie i ustnie przekazywać informacje dotyczące struktury i rozwoju życia społecznego,
  • wykonywać podstawowe analizy statystyczne za pomocą informatycznych narzędzi wspomagających, projektować badania empiryczne z użyciem podstawowych technik badawczych, interpretować wyniki badań z wykorzystaniem teoretycznego dorobku dyscypliny.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują w:
  • instytucjach zajmujących się problemami rozwoju kultury, w mediach,
  • administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjach pozarządowych,
  • agencjach reklamowych,
  • firmach prowadzących badania marketingowe, badania rynku i badania opinii publicznej,
  • oddziałach firm zajmujących się zarządzaniem personelem,
  • ośrodkach badań naukowych.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • socjologia zdrowia;
  • socjologia kultury;
  • socjologia stosowana

  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Dzięki ministerialnemu projektowi ”Uniwersytet 2.0 – Strefa Kariery” studenci poznają socjologię designu, socjologię morską, zarządzanie konfliktem w środowisku lokalnym i system kompetencji zawodowych.