• 30 MAR 17

  Kierunek „Rynek Nieruchomości” na studiach drugiego stopnia, stanowi oryginalną propozycję kształcenia dla absolwentów studiów pierwszego stopnia „Gospodarka Nieruchomościami” jak i dla absolwentów innych kierunków, głównie ekonomicznych i prawniczych. Kierunek obejmuje 4 moduły, spośród których student wybiera 3. Moduły obejmują poszerzone wiadomości z zakresu szacowania nieruchomości, obrotu nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami oraz metod analiz rynku nieruchomości. W trakcie studiów student zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające samodzielną identyfikację i analizę zjawisk zachodzących na rynku nieruchomości oraz możliwość podjęcia odpowiedniej decyzji w ramach szacowania, zarządzania i obrotu nieruchomościami adekwatnie do sytuacji z punktu widzenia jednostki funkcjonującej na rynku.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty: gospodarka mieszkaniowa, inwestowanie w nieruchomości, metody ilościowe na rynku nieruchomości, metody szacowania nieruchomości, pojęcia i procedury rynku nieruchomości.

  Możliwości zatrudnienia: absolwenci posiadają wiedzę, umiejętności i kwalifikacje do pracy na stanowiskach rzeczoznawca majątkowy, zarządca nieruchomościami, pośrednik w obrocie nieruchomościami w firmach prowadzących taką działalność lub też do samodzielnego prowadzenia takiej działalności. Ponadto absolwenci mogą podjąć pracę w przedsiębiorstwach deweloperskich, inwestycyjnych, doradczych, których działalność dotyczy rynku nieruchomości, a także w administracji publicznej szczebla centralnego oraz samorządowego w jednostkach, których działalność dotyczy rynku nieruchomości i gospodarki nieruchomościami.

  Kontynuacja nauki: absolwent może podjąć studia III stopnia w ramach których jest w stanie prowadzić badania naukowe dotyczące zjawisk zachodzących na rynku nieruchomości. Ponadto nauka powinna być kontynuowana w ramach doskonalenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w seminariach szkoleniowych, kursach i szkoleniach organizowanych przez organizacje zawodowe.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru
  W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
  O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
  Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.


  Dodatkowe informacje:

  brak