• 05 CZE 19

  Rzetelna informacja o zjawiskach zachodzących na rynku nieruchomości coraz częściej jest postrzegana jako istotny element wiedzy o gospodarce. Studenci kierunku rynek nieruchomości zdobywają wiedzę i umiejętności oraz podejmowanie odpowiednich decyzji w ramach szacowania zarządzania i obrotu nieruchomościami adekwatnie do sytuacji z punktu widzenia jednostki funkcjonującej na rynku.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty: gospodarka mieszkaniowa, inwestowanie w nieruchomości, metody ilościowe na rynku nieruchomości, metody szacowania nieruchomości, pojęcia i procedury rynku nieruchomości.

  Nasi absolwenci pracują m.in. jako:
  • rzeczoznawcy majątkowi,
  • zarządcy nieruchomościami,
  • pośrednicy w obrocie nieruchomościami,
  • doradcy inwestycyjni,
  • deweloperzy.

  Kontynuacja nauki: absolwent może podjąć studia III stopnia w ramach których jest w stanie prowadzić badania naukowe dotyczące zjawisk zachodzących na rynku nieruchomości. Ponadto nauka powinna być kontynuowana w ramach doskonalenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w seminariach szkoleniowych, kursach i szkoleniach organizowanych przez organizacje zawodowe.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru
  W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
  O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
  Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.


  Dodatkowe informacje:

  Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier. Istnieje również możliwość odbycia staży zagranicznych w ramach programu ERASMUS+.