Jak zapisać się na studia I stopnia?

1. Zapoznać się z kierunkami US i zasadami rekrutacji

W rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 dostępnych jest ponad 100 kierunków studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich oraz studiów drugiego stopnia.

http://kandydaci.usz.edu.pl

2. Rejestracja poprzez stronę e-rekrutacja.usz.edu.pl

Zapisy na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywają się zgodnie z  terminarzem rekrutacji 19-20  wyłącznie przez internet w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK). W systemie kandydaci dokonują rejestracji i wybierają kierunki, na które chcą aplikować.

a) Założyć konto kandydata i uzupełnić niezbędne dane

Wypełnienie formularza zajmuje zwykle kilkanaście minut. Należy podać podstawowe dane m.in. takie jak imię, nazwisko, obywatelstwo czy numer PESEL, który będzie identyfikatorem kandydata w systemie ERK oraz dane związane z ukończoną szkołą.

b) Wybrać z listy interesujące kandydata kierunki

Każdy z kandydatów może zapisywać się na nieograniczoną liczbę kierunków (tyle, ile możliwości jest w katalogu).

c) Wprowadzić wyniki egzaminów maturalnych

Kandydaci muszą wpisać wyniki będące podstawą do kwalifikacji.

d) Dokonać opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł za każdy jeden kierunek studiów. Zapisując się na ten sam kierunek prowadzony w różnych trybach (stacjonarny i niestacjonarny), lub na kilka różnych kierunków Kandydat musi uiścić opłatę za każdy wybrany kierunek (potwierdzenie dowodu wpłaty należy wczytać na koncie kandydata w systemie ERK).

3. Złożyć dokumenty

W następnym etapie rekrutacji komisje kwalifikują na podstawie wpisanych wyników w systemie ERK oraz dokonanej opłaty rekrutacyjnej, informując o jej wyniku wszystkich kandydatów za pomocą e-maila, komunikatu w systemie ERK oraz SMS.

  • Kandydat, który otrzymał informację o pozytywnym wyniku kwalifikacji składa na wydziale komplet dokumentów.
  • Kandydat, który w wyniku kwalifikacji spełnił wszystkie wymagania ale miał niewystarczającą liczbę punktów, aby znaleźć się na liście podstawowej składa na wydziale specjalnie przygotowane na tą okoliczność „oświadczenie o gotowości podjęcia studiów w US w ramach zwalnianych miejsc”. Oświadczenie to będzie dostępne po wynikach kwalifikacji w systemie ERK (na podstawie tych oświadczeń będzie utworzona lista rezerwowa, a w miarę zwalnianych miejsc, kandydaci będą informowani i zapraszani do składania dokumentów na wydziale).

4. Wyniki rekrutacji

Na podstawie złożonego kompletu dokumentów Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne wydają decyzje o przyjęciu bądź nie przyjęciu na studia na określonym kierunku w Uniwersytecie Szczecińskim.

Kolejne nabory na studia, jeżeli są ogłaszane z uwagi na niewypełnione limity na kierunkach, przebiegają analogicznie.

Podstawa prawna: Warunki i tryb rekrutacji 2019-2020.

 

PROGI PUNKTOWE I LIMITY

  • Jakie są progi punktowe na poszczególnych kierunkach?

Uniwersytet Szczeciński nie określa minimalnych progów punktowych. Na liście kandydatów do przyjęcia na studia znajdą się osoby, które w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymały największą liczbę punktów. Osoby te są przyjmowane aż do wyczerpania limitu miejsc określonego na dany kierunek.

  • Jaką liczbę punktów miała ostatnia osoba na liście, która dostała się np. na psychologię podczas zeszłorocznej rekrutacji?

Taka informacja nie ma żadnego znaczenia dla tegorocznych kandydatów. W każdym roku liczba punktów, która umożliwia zakwalifikowanie się na studia, zmienia się. Zależy ona m.in. od stopnia trudności matury. Nie należy zatem sugerować się danymi z ubiegłorocznych rekrutacji, bo mogą one być mylące. Z tego względu Uniwersytet Szczeciński nie podaje takich informacji.