• 13 MAJ 21

  Jednostka prowadząca: Instytut Ekonomii i Finansów

  Wydział: Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

  Informacje o kierunku:

  Celem Studiów Podyplomowych Rachunkowość Budżetowa jest nabycie wiedzy i umiejętności między innymi w zakresie:

  • rozróżniania i klasyfikowania składników majątku i źródeł finansowania majątku jednostek sektora finansów publicznych;
  • rozróżniania i klasyfikowania dochodów i wydatków jednostek sektora finansów publicznych;
  • przychodów i kosztów jednostek sektora finansów publicznych;
  • ewidencji na kontach księgowych;
  • systemu podatkowego w Polsce;
  • analizowania przepisów prawa administracyjnego i podatkowego;
  • sporządzania i czytania sprawozdań finansowych;
  • audytu i kontroli wewnętrznej;
  • zamówień publicznych;
  • partnerstwa publiczno-prywatnego;
  • budżetowania zadaniowego;
  • stosowania narzędzi rachunkowości zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych;
  • controllingu środków z funduszy Unii Europejskiej.

  Wykaz przedmiotów:

  1. Wprowadzenie do rachunkowości 8
  2. Wprowadzenie do finansów publicznych 16
  3. Organizacja rachunkowości budżetowej 16
  4. Rachunkowość jednostek samorządu terytorialnego 20
  5. Rachunkowość samorządowych jednostek i zakładów budżetowych 20
  6. Kodeks postępowania administracyjnego i Ordynacja Podatkowa 12
  7. Zobowiązania podatkowe w sferze budżetowej 12
  8. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa 16
  9. Podatek VAT w sektorze finansów publicznych 12
  10. Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza 16
  11. Rachunkowość zarządcza jednostek sektora finansów publicznych 8
  12. Partnerstwo publiczno-prywatne 8
  13. Zamówienia publiczne 12
  14. Budżet zadaniowy 8
  15. Controlling środków unijnych 8.

  Przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę oraz egzaminem ustnym (przedmioty wybrane). Otrzymanie pozytywnych ocen z wszystkich przedmiotów warunkuje ukończenie studiów i uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Szczecińskiego (nie przewiduje się pisania i obrony prac dyplomowych).

  Organizacja:

  Zajęcia odbywać się będą jeden lub dwa razy w miesiącu sobota: 9:00- 17:30, niedziela: 9:00-13:00 lub do 17:30.

  MIEJSCE STUDIÓW: Uniwersytet Szczeciński, ul. Cukrowa 8.

  W wypadku zagrożenia epidemicznego dopuszcza się możliwość organizacji zjazdów w trybie zdalnym.

  Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

  czas trwania: 2 semestry

  koszt: 1950zł/semestr (możliwość płacenia w dwóch ratach w semestrze).

  Rekrutacja:

  Warunkiem rekrutacji na studia będzie rejestracja w systemie, a następnie, zgodnie z etapami rekrutacji, przesłanie listownie następujących dokumentów:

  – kwestionariusz osobowy kandydata  – wydruk z systemu ERK

  – odpis dyplomu ukończenia studiów lub poświadczona kserokopia dyplomu

  – 1 zdjęcie

  O przyjęciu na studia decydować będzie kolejność zgłoszeń.

  UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK od 14 czerwca 2021 r.

  Każdy kandydat po 30.09.2021 otrzyma mailowo informacje na temat terminu i sposobu składania dokumentów na studia.

   

  Kierownik studiów:

  dr hab. Beata Sadowska, prof. US

  Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

  ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin

  mail: beata.sadowska@usz.edu.pl

  tel. 501 428 049

   

  Sekretariat:

  mgr Kinga Cieślicka

  pok. 017, parter ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin

  tel. 91-44-43-376

  mail: kinga.cieslicka@usz.edu.pl


  Dodatkowe informacje:

  brak