• 13 MAJ 21

  Jednostka prowadząca: Instytut Ekonomii i Finansów

  Wydział: Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

  Informacje o kierunku:

  Celem Studiów Podyplomowych Rachunkowość Budżetowa jest nabycie wiedzy i umiejętności między innymi w zakresie:

  • rozróżniania i klasyfikowania składników majątku i źródeł finansowania majątku jednostek sektora finansów publicznych;
  • rozróżniania i klasyfikowania dochodów i wydatków jednostek sektora finansów publicznych;
  • przychodów i kosztów jednostek sektora finansów publicznych;
  • ewidencji na kontach księgowych;
  • systemu podatkowego w Polsce;
  • analizowania przepisów prawa administracyjnego i podatkowego;
  • sporządzania i czytania sprawozdań finansowych;
  • audytu i kontroli wewnętrznej;
  • zamówień publicznych;
  • partnerstwa publiczno-prywatnego;
  • budżetowania zadaniowego;
  • stosowania narzędzi rachunkowości zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych;
  • controllingu środków z funduszy Unii Europejskiej.

  Wykaz przedmiotów:

  1. Wprowadzenie do rachunkowości 8
  2. Wprowadzenie do finansów publicznych 16
  3. Organizacja rachunkowości budżetowej 16
  4. Rachunkowość jednostek samorządu terytorialnego 20
  5. Rachunkowość samorządowych jednostek i zakładów budżetowych 20
  6. Kodeks postępowania administracyjnego i Ordynacja Podatkowa 12
  7. Zobowiązania podatkowe w sferze budżetowej 12
  8. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa 16
  9. Podatek VAT w sektorze finansów publicznych 12
  10. Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza 16
  11. Rachunkowość zarządcza jednostek sektora finansów publicznych 8
  12. Partnerstwo publiczno-prywatne 8
  13. Zamówienia publiczne 12
  14. Budżet zadaniowy 8
  15. Controlling środków unijnych 8.

  Przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę oraz egzaminem ustnym (przedmioty wybrane). Otrzymanie pozytywnych ocen z wszystkich przedmiotów warunkuje ukończenie studiów i uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Szczecińskiego (nie przewiduje się pisania i obrony prac dyplomowych).

  Organizacja:

  Zajęcia odbywać się będą jeden lub dwa razy w miesiącu sobota: 9:00- 17:30, niedziela: 9:00-13:00 lub do 17:30.

  MIEJSCE STUDIÓW: Uniwersytet Szczeciński, ul. Cukrowa 8.

  W wypadku zagrożenia epidemicznego dopuszcza się możliwość organizacji zjazdów w trybie zdalnym.

  Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

  czas trwania: 2 semestry

  koszt: 1950zł/semestr (możliwość płacenia w dwóch ratach w semestrze).

  Rekrutacja:

  Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 rozpocznie się w maju 2023r.

   

  Warunkiem rekrutacji na studia będzie rejestracja w systemie, a następnie, zgodnie z etapami rekrutacji, przesłanie listownie następujących dokumentów:

  – kwestionariusz osobowy kandydata  – wydruk z systemu ERK

  – odpis dyplomu ukończenia studiów lub poświadczona kserokopia dyplomu

  – 1 zdjęcie

  O przyjęciu na studia decydować będzie kolejność zgłoszeń.

   

  Kierownik studiów:

  dr hab. Beata Sadowska, prof. US

  Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

  ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin

  mail: beata.sadowska@usz.edu.pl

  tel. 501 428 049

   

  Sekretariat:

  mgr Kinga Cieślicka

  pok. 017, parter ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin

  tel. 91-44-43-376

  mail: kinga.cieslicka@usz.edu.pl


  Dodatkowe informacje:

  brak