• 30 MAR 17

  Studia drugiego stopnia na kierunku Public Management dostarczają wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącej istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania jednostek sektora publicznego, społecznego i non-profit. Absolwent kierunku posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • analizowania procesów związanych z funkcjonowaniem organizacji sektora publicznego;
  • stosowania nowoczesnych metod zarządzania, ukierunkowanych na podnoszenie skuteczności i efektywności organizacji;
  • umiejętności sprawnego zarządzania w sferze publicznej w oparciu o najlepsze praktyki zarządzania;
  • posługiwania się instrumentami wykorzystywanymi w procesie zarządzania organizacjami sektora publicznego;
  • nawiązywania współpracy administracji publicznej z otoczeniem.

  Kształcenie na kierunku sprzyja rozwojowi aktywnych postaw w sferze pracy indywidualnej i zespołowej, wspiera kreatywność, rozwija zdolność do konstruktywnego prezentowania własnych opinii, a prowadzenie zajęć w j. angielskim umożliwi przyswojenie i zaznajomienie się  ze specjalistycznym słownictwem z zakresu zarządzania.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty: Methods and Tools of Public Management, Accounting and Reporting in Public Finance Sector, Project Management in Public Administration, Official Statistics, IT Tools in Management, Public Administration in Poland and European Union

  Możliwości zatrudnienia: Studia na kierunku rozwijają kompetencje niezbędne do podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych w jednostkach administracji państwowej i samorządowej różnych szczebli; organizacjach pozarządowych; wszelkiego typu stowarzyszeniach i fundacjach mających na celu promocję edukacji, czy kształtowanie wizerunku danego miasta lub regionu.

  Kontynuacja nauki: Studiów trzeciego stopnia, studia podyplomowe

   

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  Program kierunku ma charakter modułowy.


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:
  W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
  O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
  Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

  Kandydaci muszą posiadać znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie w tym języku.


  Dodatkowe informacje:

  brak