• 05 CZE 19

  Studia na kierunku public management dostarczają wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej istoty i problemów funkcjonowania jednostek sektora publicznego, społecznego i non profit. Studia te rozwijają kompetencje niezbędne do podjęcia pracy na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych w jednostkach administracji państwowej i samorządowej różnych szczebli, organizacjach pozarządowych, wszelkiego typu stowarzyszeniach i fundacjach mających na celu promocję edukacji czy kształtowanie wizerunku danego miasta lub regionu. Studiowanie na kierunku sprzyja rozwojowi aktywnych postaw w sferze pracy indywidualnej i zespołowej, wspiera kreatywność i rozwija zdolność do konstruktywnego prezentowania własnych opinii. Dodatkowe atuty tego kierunku to możliwość rozwijania kompetencji językowych, m.in. w zakresie fachowego słownictwa, co jest bardzo pożądane na rynku pracy, oraz okazja do nawiązania ciekawych znajomości i pracy nad wspólnymi projektami ze studentami z wymiany międzynarodowej

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty: Methods and Tools of Public Management, Accounting and Reporting in Public Finance Sector, Project Management in Public Administration, Official Statistics, IT Tools in Management, Public Administration in Poland and European Union

  Nasi absolwenci pracują m.in. jako:
  • specjaliści i kierownicy w jednostkach administracji państwowej oraz samorządowej,
  • specjaliści i kierownicy w organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach i fundacjach,
  • specjaliści i kierownicy w międzynarodowych organizacjach sektora publicznego, społecznego i non-profit,
  • specjaliści ds. marketingu, zarządzania wiedzą, organizacji wydarzeń.

  Kontynuacja nauki: Studiów trzeciego stopnia, studia podyplomowe

   

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  Program kierunku ma charakter modułowy.


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:
  W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
  O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
  Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

  Kandydaci muszą posiadać znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie w tym języku.


  Dodatkowe informacje:

  Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier. Istnieje również możliwość odbycia staży zagranicznych w ramach programu ERASMUS+.