• 27 STYCZEŃ 21

  Jednostka prowadząca: Instytut Pedagogiki

  Wydział: Wydział Nauk Społecznych

  Informacje o kierunku:

  Cel studiów

  Celem studiów jest przygotowanie absolwentów studiów  I i II stopnia posiadajacych przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu/prowadzenia zajęć/ lecz nie posiadających kwalifikacji pedagogicznych do wykonywania zawodu nauczyciela.

  Absolwenci studiów I stopnia uzyskają przygotowanie pedagogiczne do pracy w szkołach podstawowych.

  Absolwenci studiów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich uzyskają przygotowanie pedagogiczne do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek.

  Opis kierunku/Program

  Studia umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu przygotowania pedagogicznego i uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela. W procesie kształtowania koncepcji kształcenia uczestniczyli nauczyciele akademiccy oraz specjaliści – praktycy z placówek edukacyjnych.

  Jest to kolejna edycja studiów. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.

  Uczestnicy

  Adresatami studiów podyplomowych są absolwenci studiów I , II stopnia, jednolitych studiów magisterskich posiadający przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu/ prowadzenia zajęć lecz nie posiadający kwalifikacji pedagogicznych do wykonywania zawodu nauczyciela.

   

  Wykładowcy

  Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu Szczecińskiego oraz profesjonalistów – praktyków z instytucji i placówek edukacyjnych.

  Organizacja:

  Organizacja nauki

  Zajęcia odbywaja się w piątki i soboty, przeciętnie dwa razy w miesiącu.

  Praktyki pedagogiczne w wymiarze 150 godzin są organizowane i realizowane przez studentów we własnym zakresie pod kierunkiem opiekuna praktyk z Instytutu Pedagogiki US. Uczelnia nie pokrywa kosztów związanych z odbywaniem praktyki.

  Czas trwania
  3 semestry
  Warunki zaliczenia

  Absolwent  otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, po wcześniejszym zaliczeniu przedmiotów i zdaniu egzaminu końcowego.

  Opłaty

  1400 zł za semestr

  Uczelnia nie pobiera wpisowego.

  Rekrutacja:

  Warunki rekrutacji

  Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK: https://e-podyplomowe.usz.edu.pl/erekrutacjanew/index.php

  Rekrutacja przedłużona do 30 listopada 2021 r. Zapraszamy do rejestracji.

  O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

  Liczba miejsc ograniczona.

  Po rejestracji w systemie, należy dostarczyć wymagane dokumenty – pocztą na adres:

  Wydział Nauk Społecznych 

  ul. Krakowska 71-79

  71-017 Szczecin

  dopisek “studia podyplomowe”

  Kontakt
  kierownik studiów

  dr Marta Komorowska-Pudło

  e-mail: marta.komorowska-pudlo@usz.edu.pl

  sekretariat

  Beata Burdanowska

  (pokój 171) tel. 91 444 3225

  e-mail: beata.burdanowska@usz.edu.pl


  Dodatkowe informacje:

  brak