• 22 PAŹ 20

  Język rosyjski jest jednym z sześciu języków kongresowych, językiem organizacji międzynarodowych, w tym ONZ i UNESCO.
  Włada nim kilkaset milionów ludzi. Studia zapewniają opanowanie języka rosyjskiego na poziomie C1+ oraz drugiego języka obcego na poziomie B2. Spośród języków obcych studenci mają do wyboru: norweski, chiński, angielski i niemiecki.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Nauczysz się:
  • posługiwać specjalistycznym językiem rosyjskim na poziomie C1+,
  • prowadzić korespondencję biznesową w języku obcym,
  • tworzyć różnego rodzaju teksty użytkowe w języku obcym,
  • podstaw tłumaczenia ustnego i pisemnego.

  Przykładowe przedmioty: tłumaczenie przysięgłe, tłumaczenie tekstów handlowych, teoria przekładu, praktyczna nauka języka rosyjskiego, literatura polska i rosyjska w relacjach przekładowych.

  Nasi absolwenci pracują jako:
  • pracownicy biur turystycznych,
  • pracownicy biur tłumaczeń,
  • pracownicy call- center,
  • urzędnicy i pracownicy w firmach przygranicznych,
  • pracownicy w mediach: w radiu i telewizji,
  • nauczyciele w szkołach językowych,
  • pracownicy biur pośrednictwa pracy,
  • pracownicy firm zatrudniających osoby rosyjskojęzyczne.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku filologia, specjalność: przekład rosyjsko-polski z dodatkowym językiem obcym mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  Spośród języków obcych studenci mają do wyboru: norweski, chiński, angielski i niemiecki.


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

  Kandydatów na studia II stopnia obowiązuje rekrutacja według następujących zasad:

  • konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych dla absolwentów kierunków z wykładowym językiem rosyjskim
  • konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych i rozmowa kwalifikacyjna w języku rosyjskim dla absolwentów innych kierunków studiów.


  Dodatkowe informacje:

  W trakcie studiów studenci mają możliwość realizacji pasji badawczych i poznawania kultur słowiańskich poprzez działanie w funkcjonujących przy IFS kołach naukowych: „Koło Naukowe Slawistów” i „Słowianie – język, kultura, tradycja”. W ramach prac Kół studenci współpracują przy organizacji konferencji naukowych o charakterze międzynarodowym (np. Świat Słowian w języku i kulturze). Celem działalności Kół jest poznawanie kultury krajów języka, w tym celu organizowane są wycieczki do Czech, Rosji, Ukrainy, Niemiec. Studenci i pracownicy IFS przygotowują i biorą czynny udział w „Słowianaliach”, corocznym święcie Instytutu.