• 07 LIS 17

  Studia na kierunku prawo mają charakter wielostronny i obejmują kilka bloków tematycznych. Bloki tematyczne, wybierane przez studenta w trakcie studiów, poszerzają wiedzę z przedmiotów podstawowych i kierunkowych, a zarazem profilują go w wybranym kierunku przyszłej działalności zawodowej. W programie kształcenia przewidziano moduły przedmiotów w zakresie: prawa konstytucyjnego, prawa karnego, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa finansowego oraz prawa międzynarodowego.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się: • posługiwać ogólną wiedzą z zakresu prawa, • rozumieć teksty prawne i tworzyć je, • prawidłowego i kreatywnego wykonywania swoich obowiązków zawodowych w wymiarze sprawiedliwości, wolnych zawodach prawniczych, administracji rządowej i samorządowej itp. Poza tym dzięki elementom praktycznego programu edukacyjnego będziesz mógł już w trakcie studiów „zmierzyć” umiejętności i wiedzę zdobytą podczas studiów z praktyką pracy.

  KARIERA I PRACA
  Studia na kierunku prawo są pierwszym etapem nauki w zakresie tzw. klasycznych zawodów prawniczych, czyli:
  – sędziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego, notariusza,
  – pokrewnych zawodów prawniczych (takich jak np. referendarz sądowy albo komornik).
  Przygotowują także specjalistów do pracy m.in. w:
  – organach ochrony prawnej,
  – podmiotach prywatnych, dla któ­rych można prowadzić obsługę prawną,
  – organach wymiaru sprawiedliwo­ści na stanowiskach pomocniczych (np. asystenta sędziego),
  – organach i urzędach administracji publicznej, w tym w jednostkach samorządu terytorialnego.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 300


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język mniejszości narodowej: białoruski, litewski, ukraiński
  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • filozofia
  • geografia
  • historia
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę naukową (w tym praktyków, m.in. sędziów, adwokatów, radców prawnych).