• 23 KW. 21

  Prawo transportowe i ubezpieczeń  transportowych to kierunek, dzięki któremu studenci będą przygotowani do pracy w sektorze TLS (transport, logistyka, spedycja). Studia na tym kierunku poszerzą wiedzę na temat prawnych aspektów prowadzenia działalności transportowej i ubezpieczeń transportowej we wszystkich gałęziach gospodarki. Jest to naturalna reakcja na wzrost znaczenia transportu w gospodarce oraz na wzrost roli Szczecina jako miasta położonego na styku ważnych europejskich szlaków transportowych.

  Nauczysz się:

  • zawierania i wykonywania umowy przewozu we wszystkich gałęziach transportu,
  • procedur sądowych w sprawach dotyczących roszczeń transportowych,
  • zawierania umów ubezpieczeń transportowych i komunikacyjnych oraz zasad dotyczących likwidacji szkód,
  • interpretacji międzynarodowych konwencji przewozowych,
  • zasad administracyjnych i procedur dotyczących działalności transportowej, związanych z ochroną środowiska, konkurencją czy ochroną danych osobowych w transporcie.

   

  Przykładowe przedmioty: 

  Wstęp do prawa transportowego, publicznoprawne uwarunkowania działalności transportowej, podstawy techniczno-ekonomiczne transportu, odpowiedzialność odszkodowawcza stron umowy przewozu, prawo morskie, ubezpieczenia transportowe, ubezpieczenia komunikacyjne.

  Kariera i praca
  Nasi absolwenci znajdą zatrudnienie w:

  • przedsiębiorstwach z branży TSL (transport, logistyka, spedycja),
  • portach morskich,
  • organach administracji rządowej i samorządowej zajmujących się transportem,
  • agencjach ubezpieczeniowych i pośrednictwach ubezpieczeniowych,
  • kancelariach prawnych.

   

  Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

  WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:

  W = 0,5 O + 0,5 Ś,

  gdzie:

  O ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia;

  Ś średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.


  Dodatkowe informacje:

  Zajęcia na kierunku prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra naukowa oraz praktycy, m.in.  adwokaci, radcowie prawni. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów na co dzień zajmujących się problematyką prawa transportowego i pokrewnymi zagadnieniami, którzy opierając się na doświadczeniu zawodowym łączą pracę naukową z codzienną aktywnością zawodową.