• 11 MAJ 22

  Jednostka prowadząca: Instytut Nauk Prawnych

  Wydział: Wydział Prawa i Administracji

  Informacje o kierunku:

  Celem studiów podyplomowych Prawo Konsumenckie w Praktyce jest poszerzenie kwalifikacji osób występujących w obrocie gospodarczym, jak również podmiotów zajmujących się udzielaniem wsparcia konsumentom. Ukończenie studiów pomoże również osobom rozpoczynającym czy planującym rozpocząć działalność gospodarczą skierowaną do konsumentów. Studia mają charakter praktyczny – wraz z przekazaniem wiedzy teoretycznej o prawie konsumenckim, pozwalają na uzyskanie lub rozwinięcie kompetencji niezbędnych w relacjach gospodarczych z konsumentami. Słuchacze uzyskają umiejętności dotyczące w szczególności opracowywania dokumentacji występującej w obrocie konsumenckim (regulaminy, pisma w korespondencji z konsumentami dotyczącej reklamacji, pisma sądowe itp.). Szeroki zakres zagadnień objętych programem studiów obejmuje najważniejsze zagadnienia problemowe rodzące trudności w praktyce gospodarczej. Koncepcja studiów uwzględnia nie tylko prawne aspekty obrotu konsumenckiego, ale również stawia nacisk na rozwój wiedzy i umiejętności pozaprawnych, w tym umiejętności miękkich.

  Wykaz przedmiotów:

  • Wprowadzenie do prawa konsumenckiego
  • Konsument w obrocie rynkowym (uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i polityczne)
  • Unijne prawo konsumenckie
  • Uczestnicy obrotu konsumenckiego (konsument, przedsiębiorca, organy i organizacje ochrony konsumentów)
  • Rękojmia i gwarancja w umowach konsumenckich
  • Reklamacje konsumenckie w praktyce
  • Wsparcie konsumenta w świetle ustawy o prawach konsumenta i szczególne formy sprzedaży konsumenckiej (umowa poza lokalem przedsiębiorstwa i umowa zawierana na odległość)
  • Nieuczciwe praktyki rynkowe
  • Reklama skierowana do konsumentów
  • Komunikacja konsumencka i savoir-vivre w relacjach konsumenta i przedsiębiorcy (trening kompetencji miękkich)
  • Postanowienia niedozwolone (klauzule abuzywne) w umowach konsumenckich
  • Dokumentacja w obrocie konsumenckim (w tym regulaminy i umowy)
  • Prawo konsumenckie, a prawo konkurencji
  • Zbiorowe interesy konsumentów i abstrakcyjna kontrola wzorców umownych
  • Polubowne rozwiązywanie sporów z konsumentami
  • Odrębności postępowania sądowego z udziałem konsumentów

  Plan studiów przewiduje 200 godzin dydaktycznych oraz 30 punktów ECTS. Praktyki nie są przewidziane w planie studiów. Nie są przewidziane przedmioty do wyboru.

  Organizacja:

  Uczestnicy

  Adresatami studiów podyplomowych są osoby należące do zróżnicowanych kategorii zawodowych, w szczególności przedsiębiorcy, pracownicy administracji, pracownicy organizacji konsumenckich, a także osoby planujące uczestniczyć w obrocie gospodarczym z udziałem konsumentów. Ponadto adresatami studiów podyplomowych mogą być prawnicy chcący podnieść swoje kompetencje w zakresie prawa konsumenckiego (adwokaci, radcowie prawni, sędziowie, prawnicy in-house itp.).

  Wykładowcy

  Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych pracowników Wydziału Prawa i Administracji oraz specjalistów i praktyków.

  Organizacja nauki

  Zajęcia odbywają się w weekendy, zgodnie z przyjętym harmonogramem studiów, w budynku dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji US (ul. G. Narutowicza 17a). Część zajęć (1 przedmiot – 10 godzin) odbywa się w formie zdalnej (online).  W każdym semestrze planowanych jest 8 spotkań. Szczegółowy harmonogram zajęć w semestrze jest podawany słuchaczom do wiadomości na pierwszym zjeździe.

  Czas trwania: studia trwają 2 semestry.

  Warunki zaliczenia

  jest uzyskanie zaliczeń. Studia kończą się wydaniem świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych “Prawo Konsumenckie w Praktyce”.

  Opłata: 3.700 zł

  Uwaga! Istnieje możliwość dokonania opłat w ratach.
  Uniwersytet Szczeciński nie pobiera opłat z tytułu wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej.

  Rekrutacja:

  Rekrutacja na semestr letni 2022/2023 rozpocznie się 23 stycznia 2023 r.

  Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK:  https://e-podyplomowe.usz.edu.pl/erekrutacjanew/index.php

  Warunki rekrutacji:

  Po rejestracji w systemie, należy dostarczyć wymagane dokumenty.

  Wymagane dokumenty:

  • podanie/kwestionariusz osobowy kandydata – wydruk z systemu ERK,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów lub poświadczona kserokopia dyplomu,
  • zdjęcie (1 sztuka)

  Komplet wymaganych dokumentów należy przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera na adres:

  Uniwersytet Szczeciński
  Wydział Prawa i Administracji
  ul. Narutowicza 17a
  70-240 Szczecin,
  z dopiskiem „Studia Podyplomowe Prawo Konsumenckie w Praktyce”

   

  Kontakt

  Kierownik studiów – dr Rafał Wasilewski

  Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński

  ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin, pok. 314

  e-mail: rafal.wasilewski@usz.edu.pl

  sekretariat

  Obsługa administracyjno-techniczna – mgr Weronika Woźna-Burdziak

  Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński

  ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin, pok. 311

  email: weronika.wozna-burdziak@usz.edu.pl


  Dodatkowe informacje:

  brak