• 11 MAJ 22

  Jednostka prowadząca: Instytut Nauk Prawnych

  Wydział: Wydział Prawa i Administracji

  Informacje o kierunku:

  Celem studiów podyplomowych jest zdobycie lub poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu prawa karnego gospodarczego i skarbowego. Studia pozwolą na nabycie wiedzy związanej z polskimi regulacjami w zakresie prowadzenia postępowań karnych i karnych skarbowych. Rozwiną umiejętności dostrzegania i zwalczania przestępczości gospodarczej i skarbowej. Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie lub poszerzy kwalifikacje w zakresie: materialnego oraz proceduralnego prawa podatkowego, w tym kontroli podatkowej i skarbowej, jak również w zakresie materialnego oraz procesowego prawa karnego, przy uwzględnieniu specyfiki przestępstw gospodarczych oraz skarbowych. Ponadto absolwent studiów podyplomowych uzyska umiejętności praktyczne w zakresie identyfikowania oraz zwalczania przestępczości gospodarczej i skarbowej. W ramach kompetencji społecznych uczestnik nabędzie umiejętność pracy w grupie i rozwiązywania problemów. Nabędzie kompetencje w zakresie analizy przestępstw gospodarczych i skarbowych, a także poprzez prowadzenie postępowań karnych i karnych skarbowych co do tej kategorii przestępstw.

  W procesie kształtowania koncepcji kształcenia uczestniczyli pracownicy Zespołu Badawczego Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz spośród interesariuszy zewnętrznych: Prokuratury, Adwokatury oraz Radców Prawnych.

  Zajęcia w ramach studiów podyplomowych obejmą:

  • Materialne prawo podatkowe – VAT, akcyza, opodatkowanie paliwa, alkoholu, tytoniu
  • Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
  • Podstawy rachunkowości, finansów przedsiębiorstw i analizy ekonomicznej
  • Postępowanie podatkowe, w tym kontrola podatkowa i skarbowa
  • Problematyka karuzeli VAT-owskiej
  • Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości gospodarczej
  • Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (w tym przestępstwo niegospodarności z art. 296 k.k. i prania brudnych pieniędzy z art. 299 k.k. oraz niektóre przestępstwa przeciwko mieniu, przepisy karne k.s.h. oraz przeciwko obrotowi instrumentami finansowymi
  • Konfiskata rozszerzona
  • Postępowanie karne skarbowe – część ogólna, w tym zasady i organy
  • Prawo dowodowe (tajemnice, zakazy dowodowe, obowiązki informacyjne, zabezpieczenie i analiza danych informatycznych)
  • Przebieg postępowania karnego skarbowego
  • Przestępstwa i wykroczenia skarbowe w zakresie gier hazardowych
  • Wybrane celne przestępstwa i wykroczenia skarbowe
  • Wybrane dewizowe przestępstwa i wykroczenia skarbowe
  • Wybrane podatkowe przestępstwa i wykroczenia skarbowe
  • Wykonywanie kar oraz innych środków penalnych
  • Zabezpieczenie majątkowe w procesie karnym skarbowym i jego wykonywanie
  • Zasady odpowiedzialności i środki reakcji w prawie karnym skarbowym
  • Ochrona interesów Skarbu Państwa w zakresie przestępstw przeciwko zamówieniom publicznym i środkom europejskim
  • Dobór próby i zarządzanie ryzykiem w realizacjach służb państwowych

  Plan studiów przewiduje 210 godzin dydaktycznych oraz 40 punktów ECTS.

  Organizacja:

  Uczestnicy

  Osoby, które zamierzają poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie prawa karnego gospodarczego i skarbowego, w tym zwłaszcza sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni i aplikanci wskazanych zawodów, jak również pracownicy administracji skarbowej i celnej.

  Wykładowcy

  Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz specjalistów i praktyków.

  Organizacja nauki

  Zajęcia odbywają się zgodnie z przyjętym harmonogramem studiów się w weekendy, w budynku dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (ul. Narutowicza 17a w Szczecinie). W każdym semestrze planowanych jest 8 spotkań. Szczegółowy harmonogram zajęć w danym semestrze podawany jest słuchaczom do wiadomości na pierwszym zjeździe.

  Czas trwania: studia trwają 2 semestry.

  Warunki zaliczenia

  Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń oraz złożenie egzaminów przewidzianych programem kształcenia. Studia kończą się wydaniem świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych „Prawo Karne Gospodarcze i Skarbowe”.

   

  Opłata: 4000 zł

  Uwaga! Istnieje możliwość dokonania opłaty w ratach.

  Uniwersytet Szczeciński nie pobiera opłat z tytułu wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej.

  Rekrutacja:

  Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 rozpocznie się w maju 2023r.

  Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK:  https://e-podyplomowe.usz.edu.pl/erekrutacjanew/index.php

  Warunki rekrutacji:

  Po rejestracji w systemie, należy dostarczyć wymagane dokumenty osobiście lub pocztą do Sekretariatu Studiów.

  Wymagane dokumenty:

  • podanie/kwestionariusz osobowy kandydata – wydruk z systemu ERK,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów lub poświadczona kserokopia dyplomu,
  • zdjęcie (1 sztuka)

  Komplet wymaganych dokumentów należy przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera na adres:

  Uniwersytet Szczeciński
  Wydział Prawa i Administracji
  ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin, pok. 4
  z dopiskiem „Prawo Karne Gospodarcze i Skarbowe”

   

  Kontakt

  Kierownik studiów

  dr hab. Mariusz Nawrocki, prof. US

  ul. Narutowicza 17a, pok. 305

  70-240 Szczecin

  e-mail: mariusz.nawrocki@usz.edu.pl

   

  Sekretariat studiów

  mgr Łukasz Buczek

  ul. Narutowicza 17a, pok. 304b

  70-240 Szczecin

  e-mail: lukasz.buczek@usz.edu.pl


  Dodatkowe informacje:

  brak