• 05 CZE 19

  Studia mają charakter wszechstronny i obejmują kilka bloków tematycznych, wybieranych przez studenta, poszerzających wiedzę z przedmiotów podstawowych i kierunkowych, a zarazem profilują w wybranym kierunku przyszłej działalności zawodowej. W programie kształcenia przewidziano moduły przedmiotów w zakresie: prawa konstytucyjnego, prawa karnego, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa finansowego oraz prawa międzynarodowego.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:

  • posługiwać ogólną wiedzą z zakresu prawa,
  • rozumieć teksty prawne i tworzyć je,
  • prawidłowego i kreatywnego wykonywania swoich obowiązków zawodowych w wymiarze sprawiedliwości, wolnych zawodach prawniczych, administracji rządowej i samorządowej itp.
  Poza tym dzięki modułowi „Praktyczne aspekty wykonywania zawodów prawniczych” będziesz mógł już w trakcie studiów „zmierzyć” umiejętności i wiedzę zdobytą podczas studiów z praktyką pracy.

  KARIERA I PRACA
  Studia na kierunku prawo są pierwszym etapem nauki w zakresie tzw. klasycznych zawodów prawniczych, czyli:
  – sędziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego, notariusza,
  – pokrewnych zawodów prawniczych (takich jak np. referendarz sądowy albo komornik).
  Przygotowują także specjalistów do pracy m.in. w:
  – organach ochrony prawnej,
  – podmiotach prywatnych, dla któ­rych można prowadzić obsługę prawną,
  – organach wymiaru sprawiedliwo­ści na stanowiskach pomocniczych (np. asystenta sędziego),
  – organach i urzędach administracji publicznej, w tym w jednostkach samorządu terytorialnego.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 0300


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język mniejszości narodowej: białoruski, litewski, ukraiński
  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • filozofia
  • geografia
  • historia
  • język łaciński i kultura antyczna
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji:

  wybór 1


  Dodatkowe informacje:

  Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę naukową (w tym praktyków, m.in. sędziów, adwokatów, radców prawnych).