• 16 KWI 18

  Kwalifikacje uzyskiwane przez absolwenta:

  Absolwent studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji US posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do prowadzenia pracy badawczej i naukowej, a także dydaktycznej ze studentami. Kwalifikacje absolwenta o charakterze ogólnym i szczegółowym dotyczą trzech obszarów: wiedzy, umiejętności i postaw (kompetencji społecznych). W zakresie zdobytej wiedzy – absolwent ma opanowaną znajomość nie tylko zagadnień teoretycznoprawnych oraz z dyscypliny wybranej przez studenta i doskonalonej pod kierunkiem opiekuna naukowego, ale także posiada wiedzę na temat zasad, form i instrumentów prowadzenia badań naukowych, Ponadto zdobywa wiedzę z dziedzin, które w przewodzie doktorskim są przedmiotem egzaminów (dziedzina podstawowa i dodatkowa oraz ewentualnie język nowożytny). W odniesieniu do umiejętności, absolwent potrafi dokonać wyboru i określenia adekwatnych metod prowadzenia badań naukowych z wybranego zakresu (dyscypliny) oraz przygotować ich realizację. Przy wykorzystaniu uzyskanej wiedzy, dobrze radzi sobie z rozwiązywaniem pojawiających się problemów praktycznych. Ponadto absolwent potrafi samodzielnie uzupełniać zdobyte już wiadomości. niebagatelne znaczenie mają także wykształcone podczas studiów kompetencje społeczne.
  Są to w szczególności:

  • świadomość konieczności ciągłego, systematycznego samokształcenia,
  • przekonanie, że równie ważnymi z uzyskaną wiedzą i umiejętnościami są także zasady etycznego postępowania w życiu zawodowym,
  • umiejętność pracy w grupie badawczej,
  • poczucie odpowiedzialności związane z pracą naukowca oraz dydaktyka.

   

  Cele kształcenia

  Studia doktoranckie umożliwiają uzyskanie zaawansowanej (tj. na poziomie wyższym niż na studiach magisterskich), wiedzy prawniczej. Ponadto, w procesie kształcenia student przygotowany jest do pracy badawczej i twórczej, w zamierzeniu ma on bowiem (tzn. oprócz zdobycia zaawansowanej wiedzy) przygotować rozprawę doktorską.

  Czas trwania – 8 semestrów

  Terminy

  Wydział Prawa i Administracji – terminy rekrutacji


  Kryteria kwalifikacji:

  Rekrutacja na nieodpłatne studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu.

  Lp. Kryteria kwalifikacji Maksymalna liczba punktów
  1 Ocena na dyplomie ukończenia jednolitych studiów magisterskich albo studiów drugiego stopnia. Zasady punktacji:

  Ocena dostateczna – 6 pkt

  Ocena dostateczna plus – 8 pkt

  Ocena dobra – 10 pkt

  Ocena dobra plus – 12 pkt

  Ocena bardzo dobra – 14 pkt

  14
  2 Średnia ocen z przebiegu studiów (jednolitych magisterskich albo I i II stopnia). Średnia ocena z przebiegu studiów będzie przeliczana na punkty zgodnie z następującą zasadą:

  3.0 – 5 punktów, a za każdą jedną dziesiątą (0,1) więcej – 1 punkt,

  czyli np. za: 3.5 – 10 punktów, 4.0 – 15 punktów, 4.5 – 20 punktów, 5.0 – 25 punktów

  25
  3 a) Rozmowa kwalifikacyjna

  Zasady punktacji:

  Ocena dostateczna – 5 punktów

  Ocena dostateczna plus – 10 punktów

  Ocena dobra – 15 punktów

  Ocena dobra plus – 20 punktów

  Ocena bardzo dobra – 25 punktów

  25
  b) Ocena projektu (koncepcji) rozprawy doktorskiej

  Zasady punktacji:

  Ocena dostateczna – 2 punkty

  Ocena dostateczna plus – 3 punkty

  Ocena dobra – 4 punkty

  Ocena dobra plus – 5 punktów

  Ocena bardzo dobra – 6 punktów.

  6
  4 Egzamin

  Forma:

  pisemny test składający się z trzydziestu pytań z zakresu programu studiów prawniczych.

  Zasady punktacji:

  Z trzech proponowanych przy każdym pytaniu odpowiedzi tylko jedna jest odpowiedzią trafną i punktowaną jednym punktem; kandydat, odpowiadając prawidłowo na wszystkie pytania, uzyskuje zatem 30 punktów.

  30
  Łącznie 100

  Przeliczanie liczby uzyskanych punktów na ocenę:

  0 –    40 pkt – ocena niedostateczna

  41 –   53 pkt – ocena dostateczna

  54 –   62 pkt – ocena dostateczna plus

  63 –   75 pkt – ocena dobra

  76 –   84 pkt – ocena dobra plus

  85 – 100 pkt  – ocena bardzo dobra

  Do podjęcia studiów doktoranckich i realizacji projektu badawczego pod kierunkiem opiekuna naukowego może zostać wybrany kandydat, który uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym minimum 54 pkt (ocena 3,5 – dostateczna plus).

  Przyjęcia na studia trzeciego stopnia odbywać się będą w ramach uchwalonego przez Senat Uniwersytetu Szczecińskiego limitu miejsc.

  Decyzję o przyjęciu na studia trzeciego stopnia podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna.

  Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia w roku akademickim 2018/2019. Decyzja rektora jest ostateczna.

  Obszar kształcenia, dziedzina, dyscyplina naukowa:

  obszar kształcenia: nauki społeczne
  dziedzina kształcenia: nauki prawne
  dyscyplina naukowa: prawo


  Dodatkowe informacje:

  brak