• 22 PAŹ 20

  To kierunek dla osób z pasją niesienia pomocy innym ludziom. Program studiów zapewnia zdobycie wiedzy z zakresu socjologii, filozofii, psychologii, pedagogiki, prawa i ekonomii, umożliwiającej analizę procesów społecznych oraz poznanie uwarunkowań funkcjonowania człowieka w środowisku. Umożliwia identyfikację potrzeb jednostki i profesjonalne wspieranie
  jej indywidualnego rozwoju. Absolwenci znajdują zatrudnienie w instytucjach pomocowych na terenie całego województwa.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • identyfikować największe problemy społeczne wynikające ze zmian cywilizacyjnych,
  • dokonywać diagnozy sytuacji i zjawisk społecznych,
  • stosować metody, techniki i narzędzia interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu problemów,
  • opracowywać i wdrażać programy wspomagania socjalnego, aby skutecznie wspierać rozwój drugiego człowieka.

  Przykładowe przedmioty:
  aksjologia pracy socjalnej, metodologia badań społecznych, psychologia kliniczna, komunikacja interpersonalna w pracy, polityka społeczna, wiedza o rodzinie, działalność pożytku publicznego i wolontariat – podstawy prawne i charakterystyka socjologiczna, wspieranie zatrudnienia oraz rehabilitacja osób niepełnosprawnych – organizacja i podstawy prawne, organizowanie społeczności lokalnej oraz zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego, diagnoza psychospołeczna, patologie społeczne, superwizja pracy socjalnej

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują m.in. w:
  • regionalnych ośrodkach polityki społecznej,
  • powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej,
  • placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  • domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych,
  • jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu,
  • ośrodkach wsparcia,
  • placówkach dla osób bezdomnych i uzależnionych,
  • zakładach karnych,
  • ośrodkach dla uchodźców.

  Profil studiów: praktyczny

  ECTS: 180


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje:

  brak