• 22 PAŹ 20

  To kierunek dla osób z pasją niesienia pomocy innym ludziom.
  Program studiów zapewnia zdobycie wiedzy z zakresu socjologii, filozofii, psychologii, pedagogiki, prawa i ekonomii, umożliwiającej analizę procesów społecznych oraz poznanie uwarunkowań funkcjonowania człowieka w środowisku. Umożliwia identyfikację potrzeb jednostki i profesjonalne wspieranie jej indywidualnego rozwoju.

  Nauczysz się:
  • dokonywać diagnozy sytuacji i zjawisk społecznych,
  • stosować metody, techniki i narzędzia interwencji socjalnej,
  • opracowywać i wdrażać programy wspomagania socjalnego, aby skutecznie wspierać rozwój drugiego człowieka.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty:
  Pedagogika społeczna, społeczno-kulturowe uwarunkowania pracy socjalnej, gerontologia
  społeczna, organizowanie środowiska lokalnego.

  Nasi absolwenci pracują m.in. w:
  • regionalnych ośrodkach polityki społecznej,
  • powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej,
  • placówkach opiekuńczo- wychowawczych,
  • domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych,
  • jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu,
  • ośrodkach wsparcia, placówkach dla osób bezdomnych i uzależnionych, zakładach karnych,
  ośrodkach dla uchodźców.

  Kontynuacja nauki: kierunek praca socjalna II stopnia umożliwia zdobycie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych na poziomie ogólnoakademickim  na Uniwersytecie Szczecińskim. Wówczas absolwent II stopnia może kontynuować studia na III stopniu (studia doktoranckie) oraz podyplomowych w zakresie subdyscyplin pedagogiki.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia kierunku praca socjalna. Przyjęcie na podstawie złożonego kompletu wymaganych dokumentów w ramach uchwalonego limitu miejsc. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  brak