• 05 CZE 19

  Absolwent studiów magisterskich uzyskuje pogłębioną i rozszerzoną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie pracy socjalnej i dyscyplin pokrewnych. Potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy teoretyczne oraz prowadzić badania naukowe w ich ramach.

  Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat wsparcia prawidłowego rozwoju człowieka w  różnych obszarach jego aktywności, w tym społecznej, kulturowej, biopsychicznej, jak i zaburzeń jego rozwoju o podłożu społecznym, biologicznym i psychicznym oraz o strategiach interwencji kryzysowej. Zna w sposób pogłębiony etapy metodycznego działania w pracy socjalnej, w tym metody, techniki, narządza umożliwiające opis, organizację i ewaluację działań pomocowych instytucji organizujących pomoc społeczną, w tym modelowanie struktur społecznych i procesów w nich zachodzących. Szczegółowy zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zawarty jest w tabeli efektów kształcenia.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty: problemy i patologie społeczne, zarządzaniem ryzykiem w pomocy, organizowanie społeczności lokalnej: struktura, proces, narzędzia; mediacje rodzinne, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, system usług socjalnych na rzecz osób starych.

  Możliwości zatrudnienia: przewidywane miejsca zatrudnienia po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Praca socjalna to instytucje organizujące pomoc społeczną. Do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej należą: regionalne ośrodki polityki społecznej; powiatowe centra pomocy rodzinie; ośrodki pomocy społecznej; domy pomocy społecznej dla: osób w podeszłym wieku, osób przewlekle somatycznie chorych, osób przewlekle psychicznie chorych, dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, osób niepełnosprawnych fizycznie; placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego; ośrodki wsparcia, a w szczególności: środowiskowe domy samopomocy, dzienne domy pomocy, noclegownie, ośrodki opiekuńcze; ośrodki interwencji kryzysowej. Poza sektorem państwowym istnieje możliwość zatrudnienia w instytucjach sektora pozarządowego i prywatnego, które podejmują działania z zakresu pomocy społecznej.

  Kontynuacja nauki: kierunek praca socjalna II stopnia umożliwia zdobycie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych na poziomie ogólnoakademickim  na Uniwersytecie Szczecińskim. Wówczas absolwent II stopnia może kontynuować studia na III stopniu (studia doktoranckie) oraz podyplomowych w zakresie subdyscyplin pedagogiki.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

  Przyjęcie na podstawie złożonego kompletu wymaganych dokumentów w ramach uchwalonego limitu miejsc.


  Dodatkowe informacje:

  brak